Der is in soad wurk fersetten by De Fryske Bibleteek yn goed fyftich jier fan 1923-1979