Us Frysk Berneboek; De Fryske Bibleteek; Ut it huodsje fan Frou Rienks

Us Frysk Berneboek
1940 - 1993
                                                                                                                                                            thús


oanklikke
Op 'e titelside de hantekening fan Jant van der WegOersjoch út it boekje fan Jant van der Weg. Hja hat yn 1995 nei in protte stúdzje in moai en tige lêsber boekje publisearre oer de skiednis fan Us Frysk Berneboek. De stifting Us Frysk Berneboek is mei troch har no oergien yn de stichting It Fryske Berneboek (IFBB). En mei it ynternet is hjir no ek de mooglikheid om (as samler) de boeken sels goed sichtber te meitsjen. Fêst in moaie oanfolling op wat der allegear al beskreaun is. De A-rige is foar de âldste bern fan 'e legere skoalle ornearre, de B-rige foar de middenklassen en de C-rige foar de jongste bern.


Yn it boek Zolang de wind van de wolken waait fan Teake Oppewal en oaren (Bert Bakker, 2006) wurdt fan Jant van der Weg it begjin fan Us Frysk berneboek beskreaun (side 314 ensfh). Frou Rienks is de nammejouster fan it boekje Ut it huodsje ....    


 In de Lexicon van de jeugdliteratuur (1982-2014) – Jan van Coillie, Wilma van der Pennen, Jos Staal, Herman Tromp uitgegeven bij Martinus Nijhoff, Groningen - schrijft Wim van der Schaaf:


Us Frysk Berneboek - (A)-rige nû. 1

Jonges fan Gaesterlân

Fan Inne de Jong


Teikeningen fen Tj.Bottema

Us Frysk Berneboek nûmer 1

Brandenburgh & Co. Snits - 1941

Ynbûn 20,5x15, 179 sidenUs Frysk Berneboek - (A)-rige nû. 2

De Rôverspôlle

Fan P. de Jong


Mei tekeningen fan Sj.Kuperus

Us Frysk Berneboek - nûmer II (2)

Brandenburgh & Co. - Snits - 1942

Ynbûn, 20,5x15, 158 siden

 


It boek Winterwille fan A. Bergsma út 1943 (nûmer III) wurdt nûmer 1 fan de B-rige)
Us Frysk Berneboek - A-rige nû. 3


Yn en om de Koaibosk

Fan G.Burgy

Us Frysk berneboek Rige A nû. 3

Utjown by T.Wever - Frentsjer - 1943
(wurdt úteinlik 1946)

Ynbûn, 20x13,5, 179 siden


Us Frysk Berneboek - A-rige nû. IV

Wytse, in jonge út de Wâlden

Fan Jan en Jant Visser-Bakker

mei teikeningen fen J.Nijdam

Us Frysk Berneboek Rige A nû IV

Utjefte: T.Wever - Frentsjer - 1945

Ynbûn, 20x13,5, 154 sidenUs Frysk Berneboek - A-rige nû. 4In part fan dizze útjefte is net foar Us Frysk Berneboek
Romke

Fan E.S. de Jong


Mei tekeningen fen J.Nijdam

Us Frysk Berneboek Rige nû. 4
Ek in part foar bûten Us Frysk Berneboek

Utjefte T.Wever - Frentsjer - 1945

Ynbûn, 19x12, 106 siden

              Yn 1946 komt der fan E.S.de Jong oer Romke    
              Oegema foar âldere jongerein in forhael út 'e lêste
              oarlogswinter Romke dûkt ûnder
               Ynbûn mei stofomslach, 18x11,5, 192 siden.
               It is net yn in rige opnommen.


           


Us Frysk Berneboek - A-rige nû. 5

Jonges fan Gaesterlân - 2e printinge

Fan Inne de Jong

Tekeningen fan Tj. Bottema

Us Frysk Berneboek Rige A - Nû. 5
(Twadde printinge fan Nû. 1)

Snits - Brandenburg & Co. - 1948

Ynbûn, 20x15,5, 183 siden


Us Frysk Berneboek

Jonges fan Gaesterlân - 3e printinge

Troch Inne de Jong

Mei tekeningen fan Tj. Bottema

Der wurdt neat mear oer Us Frysk Berneboek oanjown.

Snits - Brandenburg & Co. - 1960

Ynbûn, justjes greater 21,5x15,5, 183 siden


Us Frysk Berneboek - A-rige nû. 6

Tusken sé en lân

Fan Hein Faber

Tekeningen fan A. van der Sloot

Us Frysk Berneboek Rige A nû. 6

Utjown fan ,,Us Frysk Berneboek'' - 1949

Ynbûn, 21x15, 142 siden


Us Frysk Berneboek - A-rige nû. 7

Op en om Rûchherne

Fan J.Visser-Bakker

Mei tekeningen fan Juf. T.Keuning

Us Frysk Berneboek Rige A nr 7

Drukkerij Laverman N.V. Drachten - 1951

Ynbûn, 21x15, 131 sidenUs Frysk Berneboek - A-rige  (ek in) nû. 7Nije aventûren fan de Jonges fan Gaesterlân
1e printinge 1950, 2e printinge 1960

Fan Inne de Jong

Mei tekeningen fan Pier Feddema

Sûnder oantsjutting Us Frysk Berneboek

Brandenburgh & Co. - Snits - 1950 - 1960

Ynbûn, 21x14,5, 222 siden (218 siden)

Us Frysk Berneboek - A-rige nû. 8

Romke

Fan E.S. de Jong

Tekeningen fan J.Nijdam
Bântekening fan Frits Klein

,,Us Frysk Berneboek'' Rige A nr. 8. 2e printinge fan nr.4

Firma A.J. Osinga, útjowers - Boalsert - 1952

Ynbûn, 21x15, 112 sidenUs Frysk Berneboek - A-rige nû. IX

De jonge priiskeatser 2e printinge
In forhael foar bêrn fan 12-80

Fan Nynke van Hichtum

mei tekeningen fan Tsjeard Bottema

,,Us Frysk Berneboek'' Rige A nr. IX

Utjower Drukkerij Eisma, Ljouwert

Ynbûn 24,5x16,5, 204 sidenUs Frysk Berneboek - A-rige nû. X (10)

De kar - 2e printinge

Fan Nyckle J.Haisma

mei printsjes fan Cor Reisma

,, Us Frysk Berneboek'' - Rige A nr. X

Drukkerij Laverman N.V. Drachten - 1954

Ynbûn 23,5x15, 159 siden
Hjirûnder de 1e útjeften út 1936, Ynbûn en ynnaeid
Us Frysk Berneboek - A-rige nû. 11

It greate aventûr

Fan K.Haakma

Bânûntwerp: Meinte Walta

Utjefte: Us Frysk Berneboek - Rige A nr. 11


Ynbûn 23x15, 160 sidenUs Frysk Berneboek - A-rige nû. 12

Sjirk en syn fammen

Fan Jan Visser

Mei pinsieltekeningen fan Eizo Betten

Bikroand yn 1963 fan ,,Us Frysk Berneboek''

''Us Frysk Berneboek"" Rige A - nûmer 12

Utjefte: N.Miedema & Co. - Ljouwert 1963

Ynbûn, 24x16, 157 sidenUs Frysk Berneboek - A-rige nû. 13

It Bernesirkus fan Boskein

Fan Jan Visser

Tekeningen: Johan Wagenveld
Printer: Schaafsma & Brouwer, Dokkum

Bikroand yn 1964 troch de Stifting ,,Us Frysk Berneboek'' Rige A - nû. 13

Utjefte: Utjowerij ,,Fryslân'' - Grou, 1964

Ynbûn 22x15, 176 sidenUs Frysk Berneboek - A-rige nû. 14

Durk syn lêste skoallejier
In fin mear as in bears

Fan Simke de Haan

Bânûntwurp en tekeningen: Meinte Walta

Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum

Stifting ''Us Frysk Berneboek'' Rige A - nû. 14
Utjefte 1979

Paperback, 21x15, 119 siden
Us Frysk Berneboek - A-rige nû. 15

           It greate aventûr - 2e printinge

               Fan K.Haakma

               Bânûntwerp: Meinte Walta

               Utjefte: Us Frysk Berneboek - Rige A nr. 11

                Printe by Fa. van der Eems & Sn., Easterein 1984

                Ynbûn 23x15, 160 siden

Us Frysk Berneboek - B-rige nû. B 1 (III)

Winterwille

Fen A.Bergsma

Mei teikeningen fen J. van Dijk

Us Frysk Berneboek; nûmer III (fan de foarste rige) - Rige B nr. 1

Brandenburgh & Co. - Snits - 1943

Ynbûn, 20,5x15, 142 siden
Us Frysk Berneboek - B-rige nû. 2

Moarke - 1e printinge 1945

Fen A.Meester-de Vries

Mei 19 teikeningen fen Sj. Kuperus

Us Frysk Berneboek Rige B nr. 2

Drukkerij Laverman N.V. Drachten - 1945

1e printinge, ynbûn, 20,5x15, 168 siden
Us Frysk Berneboek - B-rige nû. 2


Moarke - 2e printinge 1948

Fan A.Meester-de Vries

Mei 19 tekeningen fen Sj. Kuperus

Us Frysk Berneboek (Rige B nr. 2)

Drukkerij Laverman N.V. Drachten - 1948

2e printinge, ynbûn, 20,5x15, 168 siden

(nije stavering: teikening = tekening; fen = fan)Us Frysk Berneboek - B-rige nû. 2

 Moarke - 3e printinge 1961

Fan A. Meester-de Vries

Met 19 tekeningen fan Sj. Kuperus

Gjin fermelding mear fan: Us Frysk Berneboek Rige B nr.2

Drukkerij en Uitgeverij Laverman N.V. Drachten 1961

3e printinge, ynbûn, 20x15, 168 siden


Nije omslach, ''met tekeningen'' ,

Us Frysk Berneboek - B-rige nû. 2
   Moarke - 7e printinge 1984

Fan A. Meester-de Vries

Tekeningen fen Sj. Kuperus

Gjin fermelding mear fan: Us Frysk Berneboek Rige B nr.2

Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, Ljouwert 1984

sande printinge, ynbûn, 20x15, 158 siden
Us Frysk Berneboek - B-rige nû. 3

mei stofomslach

  Utfanhûs by Pake en Beppe

Fan G.Strykstra en J.Strykstra-Bouma

Mei tekeningen fan J.Pander

Us Frysk Berneboek Rige B nr.3

Drukkerij Laverman N.V. Drachten - 1948

Ynbûn, 20,5x15, 144 siden ƒ2,90        


Us Frysk Berneboek - B-rige nû. 4


mei de stofomslach


sûnder stofomslachTrije stiennene aepkes

Fan Barend van der Veen

Printsjes en bântekening fan J.Pander

Us Frysk Berneboek Rige B nr. 4

Drukkerij Laverman N.V. Drachten - 1948

Ynbûn, 20,5x15, 117 siden + 2 siden fan ' e útjower (yn in part fan de boeken)

   


   


 


Us Frysk Berneboek - B-rige nû. 5

Kammeraten op 'en paed

Fan G.Ts. Kooistra

Mei tekeningen fan Tjeerd Tuinstra


Us Frysk Berneboek Rige B nr. 5

Printe by T.Wever, Frentsjer, 1949 .

Ynnaeid, 19x13, 64 siden
Us Frysk Berneboek - B-rige nû. 6

Sikkeman

Fan Barend van der Veen

Bântekening en printsjes fan Johs. Mulders

Us Frysk Berneboek Rige B nr. 6

Drukkerij Laverman N.V. Drachten - 1954

Ynbûn, 20,5x14,5, 120 siden
Us Frysk Berneboek - B-rige nû. 7

it kemiel fan omke romke

aggie van der meer

tekeningen fan de auteur

,,ús frysk berneboek'' - rige b - nûmer 7

a.j.0singa n.v. bolswert - 1964

ynnaeid, 20x13,5, 96 siden
Us Frysk Berneboek - B-rige nû. 8

Maeike Mich nei 't Amelân

Fan N.de Vries-van Calsbeek

Mei tekeningen fan Frits klein

,,Us Frysk Berneboek'' Rige B nû. 8

Utjowerij ,,Fryslân'' - Grou - 1965

Paperback, 22x14, 75 sidenUs Frysk Berneboek - B-rige nû. 9

De fûgel fan oegel

Fan N.de Vries van Calsbeek

Untwerp en tekeningen Meinte Walta

,,Us Frysk Berneboek'' Rige B nr. 9, bikroand yn 1968

Utjowerij ''Fryslaân'' Grou

Ynbûn, 22x15, 93 siden


          


Us Frysk Berneboek - B-rige nû. 10


Pinky

Fan N. van Calsbeek

Tekeningen Martin Postma

,,Us Frysk Berneboek'' Rige B Nû 10. Bikroand yn 1969

Utjowerij ''Fryslân'', Grou

Ynbûn, 22x15, 88 siden


Us Frysk Berneboek - B-rige nû. 11

Sije fikst it!

Fan N. van Calsbeek

Tekeningen Hiske van der Sande

,,Us Frysk Berneboek'' Rige B nû. 11. Bikroand yn 1973

Utjowerij ''Fryslân' '/ Grou

Printe by Schaafsma & Brouwer / Dokkum

Niete, 20x14, 47 siden
Us Frysk Berneboek - B-rige nû. 12


De Trochsetters

Fan N. van Calsbeek

Tekening omslach Hiske van der Sande

Tekeningen binnenwurk Marianne de Haan - Ellings

,,Us Frysk Berneboek'' Rige B nr. 12. Bikroand yn 1975

Utjowerij ''Fryslân'', Grou

Printe by Schaafsma & Brouwer / Dokkum 1975

Ynnaeid, 20,5x14, 64 sidenUs Frysk Berneboek - B-rige nû. 13

In núvere fakânsje
10 jier en âlder

Fan H.Heeringa-Seepma

''Us Frysk Berneboek'' Rige B nû. 13

Bânûntwerp en tekeningen fan J. van der Bij

Printe bij ''Friesch Dagblad'', Ljouwert, 1977

Paperback, 20x13, 110 siden


Us Frysk Berneboek - by C-rige nû. 1

  Puppe en Poppe

Fan L. Post-Beuckens

Mei alve tekeningen fan H.Post

Us Frysk Berneboek Rige C Nr. 1

Drukkerij Laverman N.V. Drachten 1948

Hardcover, 20,5x15, 93 siden

           

Ek it hânskrift fan Puppe en Poppe is mei troch de FLMD-argiven yn 'e skatkisten fan TRESOAR belanne.Puppe en Poppe - Twadde printinge 1981
Gjin oandúding fan Us Frysk Berneboek
Friesch Dagblad, Ljouwert 1981
Paperback, 20x13, 80 siden


  


Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 2

De grouwe sûkerpar

Fan G.Ts.Kootstra

mei tekeningen fan Tjeerd Tuinstra

Us Frysk Berneboek Rige B nr. 2

Printe by T.Wever, Frentsjer 1948

Ynnaeid, 19x13, 55 siden


De twade printinge is yn 1960 troch de

Kristlik Fryske Folks Bibleteek útbrocht as nûmer 53 by A.J.Osinga N.V. - Boalsert


Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 3

,,O... die Bijke''

Fan S. Lautenbach

Printsjes fan J. Pander

Us Frysk Berneboek Rige C nr. 3

Utjefte fan de Stifting ,,us Frysk Berbneboek''

Administraesje: Sweelinckstrjitte 21, Ljouwert

Ynnaaid, 20,5x15,5, 39 siden,Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 4

Teake, Foks en de Skiep

Fan S.Lautenbach

Tekeningen fan Juf. A.Porte

Us Fryske Berneboek Rige C. Nr. 4

T.Wever, Frentsjer 1951

Ynnaaid, 20,5x15, 47 pag.


Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 5


Efter yn 't boekje


Kening Bukeman en syn jonkje Pipernút

Printsjes en gong fan it ferhaal fan G.Th.Rotman

Rymkes fan D.Rienks-Wallinga

,,Us Frysk Berneboek'' Rige C nr. 5

Foarste printinge yn Sljocht en Rjocht
Jiergong 1937-38 by Eisma to Ljouwert


2e printinge, niete, oblong, 13x20, 62 siden
, 25 sinten

Kening Bukeman en syn jonkje Pipernút, twadde printinge - Drukkerij Eisma to Ljouwert 1952


    
  


Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 6


De Sniekeninginne
Frij nei H.C.Andersen

Fan K.S.Katsma


Tekeningen fan L.Lagarde


Us Frysk Berneboek Rige C nû 6


Laverman, Drachten 1955


Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 7

Sindbad en de oaljefanten

Fan K.S.Katsma 

 

 

 
Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 8


Durk en Djoke

Fen Jant Visser-Bakker

Bânûntwurp en tekeningen fan Meinte Walta

Us Frysk Berneboek Rige C nûmer 8

T. Wever, útjower, Frentsjer - 1956
Printe by: Friesch Dagblad, Ljouwert

Ynnaeid, 20,5x15, 124 siden


Sunder oantsjutting Us Frysk Berneboek

Durk en Djoke - Nije printinge 1977
Diel I: Thús

Fan Jant Visser-Bakker, troch harsels biwurke foar de Algemiene Underrjocht Kommisje

Tekeningen fan Anneke Buizer-Visser

Utjown mei stipe fan it Frysk Utjefte Fûns
ISBN 90 6273 050 7

Koperative Utjowereij, Ljouwert 1977

Ynbûn, 21x14, 124 siden


Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 9

Hwat Muskebiis en Kibichyntsje bilibben - 2e printinge 1958

Eardere foarste printinge yn 1940 en dêrfoar as ferfolchferhael yn Slocht en Rjocht, krekt as Kening Bûkeman.

Printsjes fan G.Th.Rotman

Rymkes fan D.Rienks-Wallinga

,,Us Frysk Berneboek'' Rige C nr. 9

Drukkerij Eisma, Ljouwert, 1958


Niete, 19,5x13, 56 siden

Werprintingen yn 1974 en 1977
 
 

Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 10


Durk en Djoke wurde greater
- 1e printinge

Fen Jant Visser-Bakker

Bânûntwurp en tekeningen fan Meinte Walta

Utjefte: Us Frysk Berneboek Rige C nûmer 10

Utjown mei stipe fan ''It Underwiisfouns foar de Fryske tael''.

Printe by: Drukkerij: Friesch Dagblad, Ljouwert 1959

Ynbûn, 20,5x15, 124 sidenUs Frysk Berneboek - C-rige nû. 10


Durk en Djoke wurde greater
- 2e printinge

Fen Jant Visser-Bakker

Bânûntwurp en tekeningen fan Meinte Walta

Us Frysk Berneboek Rige C nûmer 10

Printe by: Utjowerij N. Miedema & Co, Ljouwert 1974

Ynbûn, 20,5x15, 124 sidenSunder oantsjutting Us Frysk Berneboek


Durk en Djoke wurde grutter
Nije printinge 1979


Fan Jant Visser-Bakker, troch harsels biwurke foar de Algemiene Underrjocht Kommisje

Tekeningen fan Anneke Buizer-Visser

Utjown mei stipe fan it Frysk Utjefte Fûns
ISBN 90 6273 086 8

Koperative utjowereij, Ljouwert 1979

Ynbûn, 21x14, 224 sidenUs Frysk Berneboek - C-rige nû. 11


De snipperdei

Fan T.Straatsma-Wiersma

Printsjes fan J.Wagenaar

Biwurke fan Marijke Beintema

Us Frysk Berneboek - rige C nû. 11

De Terp, Ljouwert 1962


Niete, 20x20, [26 siden]


Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 12


Durk en Djoke 2e printinge

Fen Jant Visser-Bakker

Bânûntwurp en tekeningen fan Meinte Walta

Us Frysk Berneboek  -  rige C  - nûmer 12

Utjowerij en Printerij N.Miedema & Co. - Ljouwert

Ynbûn, 20,5x15, 113 siden


Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 13

  Flapearke

Fan J. van Halen

Bânûntwerp en tekeningen fan Frits Klein

,,Us Frysk Berneboek" Rige C numer 13

Printerij "Friesch dagblad" Ljouwert, 1968


Paperback, 72 siden

  

   

                      Friese Koerier 1 jannewaris 1969
          
Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 14

 

  Kwek en Kwekje

,,Us Frysk Berneboek" Rige C numer 14

Utjown mei stipe fan ,,It Underwiisfouns foar de Fryske tael''

Printerij ,,Friesch dagblad"Ljouwert, 1970


Paperback, 19,5x13, 80 siden

De Ljouwerter Krante skriuwt op 14 maeie 1969 oer fijf hânskriften foar nije Fryske bêrneboeken

  


Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 15
De Ljouwerter muzikanten

In hiel âld teltsje fan fjouwer trouwe freonen,
optekene troch Dam Jaarsma neffens in forteltsje fan dy syn pake, mei knipprinten fan Gretha Zijl.

Utjefte: Us Frysk Berneboek Rige C nûmer 15

Printerij ''De Terp''.1972

Paperback, oblong, 14x21,5. 29 sidenUs Frysk Berneboek - C-rige nû. 16
Hwat Muskebiis en Kibichyntsje bilibben
3e printinge 1974

Printsjes fan G.Th.Rotman

Rymkes fan D.Rienks-Wallinga

,,Us Frysk Berneboek'' Rige C nr. 16

Utjown mei stipe fan it Fryske Utjeftefûns

Printe by A.J.Osinga B.V. Boalsert
3e printinge 1974, 13x20, 56 siden, ƒ2,00


 


Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 17

It Hinnehûs

Fen A.Brouwer-de Beer

Untwerp en tekeningen Meinte Walta

,,Us Frysk Berneboek'' Rige C nr. 17

Utjowerij ''Fryslaân'' / Grou 1975
Printe by Schaafsma & Brouwer / Dokkum

Paperback, 20,5x15, 46 siden
Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 18Hwat Muskebiis en Kibichyntsje bilibben

Printsjes fan G.Th.Rotman

Rymkes fan D.Rienks-Wallinga

,,Us Frysk Berneboek'' Rige C nr. 18

Utjown mei stipe fan 'Stifting It Underwiisfûns foar de Fryske Tael

Printe by A.J.Osinga B.V. Boalsert 4e printinge 1977

Paperback, oblong, 13x20. 56 siden, ƒ2,50
   

Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 19Gewoane útjefte


Oanbean troch de Friesland Bank

Kening Bukeman en syn jonkje Pipernút


Printsjes en gong fan it ferhaal fan G.Th. Rotman

Rymkes fan D.Rienks-Wallinga

,,Us Frysk Berneboek'' Rige C nr. 19

By A.J.Osinga B.V. Boalsert 3e printinge1980

Paperback, oblong, 13x20. 62 siden


Itselde boekje is ek as presint makke foar en oanbean troch de Friesland Bank. It bankmerk stiet foarop en fansels is dan de priis fan ƒ3,- fuorthelle. Fierders krekt gelyk, allinnich in oare kleur omslach.
Byenoar 10.000 boekjes, 4000 foar Us Frysk Berneboek en 6000 foar de Friesland Bank


Us Frysk Berneboek - C-rige ek nû. 19
Houke en har dreamen

Fen G.Ypma-Post

Tekeningen: Learlingen klassen 5B en 6 Kr. Skoalle - Eksmoarre

Bânuntwerp: Bram Buruma


,,Us Frysk Berneboek'' Rige C nr. 19
8 en 9 jier

Utjown mei stipe fan it ''Underwiisfûns foar de Fryske Tael''

Printerij ,,
Friesch Dagblad'' Ljouwert 1979

Paperback, 20x13, 62 siden
Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 20

Bokke de hoanne
en oare teltsjes en ferskes

Fen A.Brouwer-de Beer

Printsjes: Chris Fokma

,,Us Frysk Berneboek'' Rige C nr. 20

Printe by: ,,
Friesch Dagblad'' Ljouwert

Paperback, 20,5x14,  63 siden

Us Frysk Berneboek - C-rige nû. 21


Fourt mei de geit 2e printinge

Fen H.Heeringa-Seepma

Printsjes en omslachtekening: ies Spreekmeester, Oldeholtpade

,,Us Frysk Berneboek'' Rige C nr. 21

Printe by Van der Eems, Easterein 1983


Paperback, 22x14,5, 63 siden                                                                              Us Frysk Berneboek - D-rige nû. II
(fersin?)

Kekke Mekke Mije
In teltsje foar de bêrn

Fan T.Straatsma-Wiersma

Printen fan H.J.Neuman

Printsjes fan G.Th.Rotman

Utjefte Stifting ,,Us Frysk Berneboek''
Administraesje: Sweelinckstrjitte 21 Ljouwert 1948

Drukkerij Laverman N.V.Drachten

Niete,15x23 - 20 siden
Priis 70 sinten

 
   
   
Hadewei-rige 1970 - 1987Hadewei-rige nû. 1Hadewei-Dorothee

Fan G.Lemann

Fryske tekst; D.Walinga-Rienks

Rastatt Hebel-Verlag
Us Frysk Berneboek, Ljouwert 1970

Niete, 22x15, 20 siden ƒ1,-
Hadewei-rige nû. 2Foek de Hin

Fryske tekst: J.Stienstra

Rastatt Hebel-Verlag
Us Frysk Berneboek, Ljouwert 1971

Niete, 22x15, 20 siden ƒ1,-


Hadewei-rige nû. 3Jan Klassen komt !

Fryske tekst: Dam Jaarsma

Rastatt Hebel-Verlag
Us Frysk Berneboek, Ljouwert 1972

Niete, 22x15, 20 siden ƒ1,-


Hadewei-rige nû. 4
Bauke de Bolle


Fryske tekst en tekeningen : Aly Hempenius

Us Frysk Berneboek, Ljouwert 1973

Schaafsma & Brouwer / Dokkum / printers

Niete, 20x14, 32 siden ƒ2,-Hadewei-rige nû. 5Hwa wit de sifers

Fryske tekst: L.de Boer-Steenstra

Rastatt Hebel-Verlag
Us Frysk Berneboek, Ljouwert 1974

Niete, 22x15, 16 siden ƒ1,-


Hadewei-rige nû. 6  It ûndogenske guoske!

Fryske tekst: D.Walinga-Rienks

Rastatt Hebel-Verlag
Us Frysk Berneboek, Ljouwert 1975

Niete, 22x15, 20 siden ƒ1,50


    Hadewei-rige nû. 7

Kekke Mekke Mije
In teltsje foar de bêrn - 1978

Fan T.Straatsma-Wiersma

Printen fan H.J.Neuman

Dizze twadde printinge is in TELTSJEBOEK en KLEURBOEK

,,Us Frysk Berneboek'' Hadeweirige
Utjown mei stipe fan it Underwiisfûns foar de Fryske Tael

:Printe by Offsetdrukkerij ,,Fedde Dijkstra, Ljouwert 1978

Niete,15x23, 20 siden ƒ2,50
 Hadewei-rige nû. 8


Fan Slynmarta en Tisdernet


Fan Slynmarta en Tisdernet


Fan Gré van der Veen
mei printen fan Geert Schreuder

Fryske biwurking fan Marten Sikkema
foar de Sttingus Frysk Berneboek
fan it Grinzer boekje ''Van Tisternait en Aalbegeer

Stichting .t Grunniger Bouk
Dekker Huisman 1987
  It lêste stikje út Jant van der Weg har boekje ''Ut it huodsje fan frou Rienks''


  thús