KFFB
Kristlik Fryske Folks Bibleteek
                                                                                                                   thús

alle lytse ôfbyldingen hawwe in link nei mear ynformaasje, oanklikke

De KFFB hat sûnt 1934 warber west om hûnderttûzenen boeken by de lêzers, jong en âld, te bringen. Op de tsjintwurdige thússide kin men alles oer de útjeften en it ferkrijen fan hjoeddeiske boeken fine. Wol is dêr net al te folle oer de skiednis fan de KFFB te lêzen, mar dat jouwe it Tinkboek 50 jier KFFB Slomjende krêften út 1984 en it Tinkskrift 75 jier Kristlik Fryske Folks Bibleteek wol. Ek yn it blêd De Fleanende Krie wurdt faak oer de skiednis skreaun.

En Op de thússide fan de KFFB binne ek lang net alle boeken sichtber. Op myn thússide oer De Fryske Bibleteek 1923 - 1979 wurde in protte ferbinings fan beide organisaasjes sichtber.

Dêrom steane neist alle 127 útjeften fan 'e De Fryske Bibleteek, hjir ek alle útjeften fan it begjin fan de KFFB ôf mei lytse beskriuwings. Om 't it downloaden oars te lang duorret binne de boeken yn fiif parten neier te bisjen.Thússide fan de KFFB   klik


alle lytse ôfbyldingen hawwe in link nei mear ynformaasje                         thús