KFFB
Kristlik Fryske Folks Bibleteeknûmers 500-600
                                                                                                                                    thús

 

 


Thússide fan de KFFB   klik


Tinkboek KFFB nr. 317 De Tille, Ljouwert 1984
Tinkskrift KFFF 75 jier nr. 459 Banda, It Hearrenfean 1989
   

Yn it Tinkboek Slomjende krêften steane de nûmers 1-317
(= Slomjende krêften) fan de Boekelist KFFB (side 51-63) 

KFFB nû. 500

Foar dy

20 bibelferhalen


KFFB nû. 501
De Skilderslearling
In Rembrandtroman

Fan Alexandra Guggenheim

Oarspronklike titel: Der Gehilfe des Malers
© Kindler Verlag, Hamburg, 2006 
© Fryske oersetting: Corry Boelens, Dokkum 2019

Omslachûntwerp: Drukkerij Douma, Dokkum

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 501

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2019

Paperback, 20,5x13, 215 siden ISBN: 978-949-1971-501


KFFB nû. 502

 

 

 

 

 
Dwaaltún

Fan Anders M. Rozendal

Omslachûntwerp: Drukkerij Douma, Dokkum

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 502

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2019

Paperback, 20,5x13, 207 siden ISBN: 978 949 197 151 8


KFFB nû. 503
Eudaimoania

Fan I.E.Bloem

Omslachûntwerp: DrukkerijDouma, Dokkum

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 503

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2020

Paperback, 20,5x13, 208 siden ISBN: 978-949-1971-20-4


KFFB nû. 504In soarte fan brekken

Fan Jikke Olivier

Omslachûntwerp en tekningen: Rieke Verbeek

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 504

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2020

Paperback, 20,5x13, 192 siden ISBN: 978-949-1971-52-5


KFFB nû. 505

Nina

Fan Fréderic Lenoir en Simonetta Greggio
© ÉditionsStock, 2013

Fryske oersetting troch Jacobus Knol

Omslachûntwerp: Drukkerij Douma, Dokkum

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 505

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2020

Paperback, 20,5x13, 208 siden ISBN: 978-949-1971-53-2


KFFB nû. 506


Koartsluting
op it Swynsterhûs

Fan Klaas Elgersma

Omslachûntwerp: Mariël Peters fan Drukkerij Douma

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 506

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2020

Paperback, 20,5x13, 199 siden ISBN: 978-949-1971-21-1


KFFB nû. 507

Underweis


Fan Rommert Tjeerdsma

Omslachûntwerp: Mariël Peters fan Drukkerij Douma

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 507

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2021

Paperback, 20,5x13, 208 siden ISBN: 978-949-1971-22-8


KFFB nû. 508
 

 
Hertsear

Fan Jikke Olivier

Omslachûntwerp en tekeningen : Rieke Verbeek

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 508

Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2021

Paperback, 20,5x13, 200 siden ISBN: 978-949-1971-22-0


KFFB nû. 509
 

 
De masine

Fan Jan Minne Rozendal

Omslachûntwerp: Lilian Douma

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 509

Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2022

Paperback, 20,5x13, 208 siden ISBN: 9789 4919 71259


KFFB nû. 510
 

 
Hilde ferstjitten

Fan Nelly Jongsma

Omslachûntwerp: Mariël Peters

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 510

Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2022

Paperback, 20,5x13, 208 siden ISBN: 978 94 91971 23-5


KFFB nû. 511Feest yn Gennaard


Anders M. Rozendal

Omslachûntwerp: Mariël Peters

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 511

Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2022

Paperback, 20,5x13, 208 siden ISBN: 978 94 91971 23-5
           (it isbn sil wol net itseld wêze as by 't foarige boek)KFFB nû. 512Swiet & Bitter


Jikke Olivier

Omslachûntwerpen tekeningen: Rieke Verbeek

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 512

Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2023

Paperback, 20,5x13, 207 siden ISBN: 9789491971266
        KFFB nû. 513De kniper op 'e skine


Rommert Tjeerdsma

Omslachûntwerp: Mariël Peters

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 513

Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2023

Paperback, 20,5x13, 208 siden ISBN: 978-94-91971-27-3
        KFFB nû. 514De
ûntknoping

Jan Roest

Omslachûntwerp: Hendrik de Roest en Mariël Peters

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 514
Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2023

Paperback, 20,5x13, 200 siden ISBN: 9789 4919 71-297
        KFFB nû. 515


It langpaad

Jikke Olivier

Omslachûntwerp: Rieke Verbeek

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 515
Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2024

Paperback, 20,5x13, 208 siden ISBN: 9789 4919 71 303