KFFB
Kristlik Fryske Folks Bibleteeknûmers 500-600
                                                                                                                                    thús

 

 


Thússide fan de KFFB   klik


Tinkboek KFFB nr. 317 De Tille, Ljouwert 1984
Tinkskrift KFFF 75 jier nr. 459 Banda, It Hearrenfean 1989
   

Yn it Tinkboek Slomjende krêften steane de nûmers 1-317
(= Slomjende krêften) fan de Boekelist KFFB (side 51-63) 

KFFB nû. 500

Foar dy

20 bibelferhalen


KFFB nû. 501

De Skilderslearling
In Rembrandtroman

Fan Alexandra Guggenheim

Oarspronklike titel: Der Gehilfe des Malers
© Kindler Verlag, Hamburg, 2006 
© Fryske oersetting: Corry Boelens, Dokkum 2019

Omslachûntwerp: Drukkerij Douma, Dokkum

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 501

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2019

Ynbûn, 20,5x13, 215 siden ISBN: 978-949-1971-501
KFFB nû. 502


Dwaaltún

Fan Anders M. Rozendal

Omslachûntwerp: Drukkerij Douma, Dokkum

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 502

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2019

Ynbûn, 20,5x13, 207 siden ISBN: 978 949 197 151 8


KFFB nû. 504
In soarte fan brekken

Fan Jikke Olivier

Omslachûntwerp en tekningen: Rieke Verbeek

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 504

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2020

Ynbûn, 20,5x13, 192 siden ISBN: 978-949-1971-52-5