KFFB
Kristlik Fryske Folks Bibleteeknûmers 400-500
                                                                                                                                    thús
 


Thússide fan de KFFB   klik


Tinkboek KFFB nr. 317 De Tille, Ljouwert 1984
Tinkskrift KFFF 75 jier nr. 459 Banda, It Hearrenfean 1989
   

Yn it Tinkboek Slomjende krêften steane de nûmers 1-317
(= Slomjende krêften) fan de Boekelist KFFB (side 51-63)
KFFB nû. 400

Alle rivieren rinne nei see
Memoires
Earste diel 1928-1952

Fan Ellie Wiesel
Oerset út it Frânsk troch Jacobus KnolKristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 400
Printe by BV De Handelsdrukkerij, Ljouwert
Ynbûn, 20,5x13, 302 siden ISBN: 978-90-74918-23-9

KFFB nû. 401

Untfermje Jo...
Gebeden


Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 401 - 1999

Utjûn yn gearwurking mei de Bibelferkeapkommisje 'Net fan brea allinne' en mei stipe fan it Arjen Witteveenfûns

Paperback, 15x21 - 71 siden, isbn-nûmer 90 74918 20 4


KFFB nû. 402

Takomst
lyts bibelsk deiboek

Fan Jaap Zijlstra; Fryske oersetting: Dick Eisma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 402

Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum, 1999

Paperback, 18,5x11, 111 siden, isbn-nûmer 90 74918 21 2
KFFB nû. 403

De lach om Transkei

Fan Klaas Jansma

Omslach: Murk Pietersma, nei in idee fan de skriuwer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 403

Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum, 1999

Ynbûn, 20,5x13, 233 siden, isbn-nûmer 90 74918 22 0


KFFB nû. 404

Ut it skaad

Fan Age Tanja

Omslach Advys Remco Heite

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 404

Printe by Brouwer & Wielsema, ItHearrenfean, 1999

Paperback, 21x12, 58 siden, isbn-nûmer 90 74918 24 7


KFFB nû. 405                                       
                                                        De flechtling

                Fan Piter Terpstra

                Omslach: Willem Mook, Ljouwert
               Foto beskiber steld troch Mar en Klif, Aldemardum

                Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 405

                Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum 1999

                Ynbûn, 20,5x13, 199 siden ISBN 90 74918 25 5

KFFB nû. 406                                       
                                                   
           Ridder fan Snits - diel I Rom
               Historyske roman oer Rienck Bockema

                Fan Willem Tjerkstra

                Omslach: Willem Mook, Ljouwert (Foto beskiber steld troch Mar en Klif
                Aldemardum

                Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 406

                Printe by Brouwer & Wielsma, It Hearenfean 1999

                Ynbûn, 20,5x13, 215 siden ISBN 90 74918 26 3


KFFB nû. 407


mei hantekening 08-02-2000


De stilte is fol rûn
teksten, lieten en gedichten

Fan Jan Dotinga


Omslach: Grafisch Vormgevingsburo E.Vis te Ie

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 407

Printe by Gopher Publishers te Grins

Paperback, 21x13, 70 siden, isbn-nûmer 90 74918 27 1

KFFB nû. 408

In eigen teology?
Afrikaanske fragen yn it Frysk en it Saksysk

Fan Hinne Wagenaar, Ype Schaaf en Anne van de Meiden
De teksten binnen yn it Frysk oerset en/of printree makke troch Dick Eisma en Jacobus Knol

Omslachfoto (De Bamoen, Kameroen) fan Th. de Boer, Stiens

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 408

Utjûn mei stipe fan it Kristlik Frysk Selskip en de Douwe Kalma stifting

Printe by BV Schaafsma & Brouwer, Dokkum 1999

Paperback, 20x13, 136 siden ISBN: 90-74918-28-X

KFFB nû. 409

De lêste douns

Roman fan Lieuwe Pietersen

Omslachûntwerp: Wilh. Pietersen-Nauta

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 409

Printe by BV Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2000

Ynbûn, 20,5x13, 184 siden ISBN: 978-90-74918-29-8


KFFB nû. 410

  


Alle rivieren rinne nei see
Memoires
Twadde diel 1953-1969

Fan Ellie Wiesel
Oerset út it Frânsk troch Jacobus KnolKristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 410
Printe by BV De Handelsdrukkerij, Ljouwert
Ynbûn, 20,5x13, 316 siden ISBN: 978-90-74918-30-1
KFFB nû. 411                                      
                                               
                                               
                                      

       
            Kom oer it wetter
              
                Fan Piter Terpstra

                Omslachtekening: Sjoerd Andringa (nei in ôfbylding fan in
                emigranteskip út it Nationaal Museum te Antwerpen.)

                Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 411

                Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2000

                Ynbûn, 20,5x13,192 siden ISBN 90 74918 31 X


KFFB nû. 412                                      
                                              


           Ridder fan Snits - diel II Skuld
               Historyske roman oer Rienck Bockema

                Fan Willem Tjerkstra

                Skilderij op it omslach fan Pieter Breughel

                Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 412

                Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum

                Ynbûn, 20,5x13, 217 siden ISBN 90 74918 32 8


KFFB nû. 413                                     
                                                      


   

           Wa fan de twa


                Fan Menno Janzen

               Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 413

                Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2001

                Ynbûn, 20,5x13, 207 siden ISBN 90 74918 33 6


KFFB nû. 414

  


...mar de see rekket nea net fol
Memoires
Earste diel 1969-1996

Fan Ellie Wiesel
Oerset út it Frânsk troch Jacobus KnolKristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 414
Printe by BV Schaafsma & Brouwer, Dokkum
Ynbûn, 20,5x13, 303 siden ISBN: 978-90-74918-34-4


KFFB nû. 415


De muorre

Fan Anders M. Rozendal

Omslach: Grafisch Vormgevingsburo E.Vis te Ie

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 415
Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum

Ynbûn, 20,5x13, 192 siden ISBN: 978-90-74918-35-2


KFFB nû. 416

Der binne goede machten om ús hinne

Drs. D.G.Wiersma


Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 416 - 2001

Utjûn yn gearwurking mei de Bibelferkeapkommisje 'Net fan brea allinne'

Paperback, 20,5x14,5 - 1191 siden, isbn-nûmer 90 74918 37 9


KFFB nû. 417                                     
                                              


           Ridder fan Snits - diel III Boete
               Historyske roman oer Rienck Bockema

                Fan Willem Tjerkstra

                Skilderij op it omslach fan Pieter Breughel

                Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 417

                Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum

                Ynbûn, 20,5x13, 248 siden ISBN 90 74918 36 0


KFFB nû. 418


Eva Godthelp

Roman fan Lieuwe Pietersen

Omslachûntwerp: Wilh.Pietersen-Nauta

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 418

Printe by Van der Eems, Easterein 2002

Ynbûn, 20,5x13, 171 siden ISBN: 978-90-74918-39-5


KFFB nû. 419

  


...mar de see rekket nea net fol
Memoires
Twadde diel 1969-1996

Fan Ellie Wiesel
Oerset út it Frânsk troch Jacobus KnolKristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 419
Printe by BV Schaafsma & Brouwer, Dokkum
Ynbûn, 20,5x13, 331 siden ISBN: 978-90-74918-38-7


KFFB nû. 420Snijpunten

Fan Willem Tjerkstra

Omslach: Grafisch Vormgevingsburo E.Vis te Ie

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 420
Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20,5x13, 201 siden ISBN: 978-90-74918-41-7


KFFB nû. 421                                   
                                              


           Grinzen foarby

                Fan Anders M.Rozendal

              Omslach: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau te Ternaard

                De Fryske Boekeklub - Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 421

                Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2002

                Ynbûn, 20,5x13, 222 siden ISBN 90 74918 40 9

  

KFFB nû. 422

Gjin oare goaden

Ds. Ype Schaaf


Ype Schaaf is, njoggen jier âld, doopt doe't syn heit en mem lid waarden fan 'e tsjerke.
Syn ûntdekkingen op de sneisskoalle, de jeugdklub en yn dy tsjerke hawwe makke dat er dûmmy wurde woe om it Goede Nijs troch te jaan.
In gemeente hat er nea hân, mar hy hat wol preekjend troch benammen Fryslân swalke. En dat docht er noch.
Sûnt tweintich jier doart dizze Ljouwerter dat ek yn it Frysk te dwaan.
Yn Afrika hat er leard dat ferhaaltsjes hingjen bliuwe en hy wol noch altyd in evangelist wêze, dy's mei beide fuotten op 'e grûn stiet.KFFB nû. 423
De Nacht
De Dage
De Dei

Fan Elie WieselKristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 423

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslân

Printe by Van der Eems, Easterein

Ynbûn, 20,5x13, 201 siden ISBN: 978-90-74918-43-3


KFFB nû. 424

Sjongersfeest

Fan Geartsje Douma


KFFB nû. 425                                    
                                               
                                          


           De soldaat dy 't weromkaam

                Fan Theun de Vries
                Oersetiing fan Dick Eisma

                Omslach: Jet Bousema

                De Fryske Boekeklub - Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 425

                Printwurk: Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2003

                Ynbûn, 20,5x13, 223 siden ISBN 90 74918 45 X


KFFB nû. 426                                     
                                              

                                        


           De baas traktearret

                Fan Anders M.Rozendal

                Omslach: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau te Ternaard

                De Fryske Boekeklub - Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 426

                Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslân

                Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2003

                Ynbûn, 20,5x13, 191 siden ISBN 90 74918 46 8


KFFB nû. 427Walschot is de namme...

Fan Wim van der Schaaf

Omslach: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau te Ternaard
Omslachyllustraasje: akwarel Peter Vassilev

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 427

Printwurk: Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2003

Ynbûn, 20,5x13, 214 siden ISBN: 978-90-74918-47 6


KFFB nû. 428

Gysbert Japicxpriis 2003

Fan Willem Tjerkstra


KFFB nû. 429De Flam

Fan Lieuwe Pietersen

Omslachûntwerp: Wilh.Pieteresn-Nauta

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 429

Printe by: Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2004

Ynbûn, 20,5x13, 204 siden ISBN: 978-90-74918-48-4


KFFB nû. 430

Teatske Alzum har wrâld

Fan Kate Ashton


KFFB nû. 431Alles yn 'e macht

Fan Anders M.Rozendal

Omslach: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 431

Printwurk: Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2004

Ynbûn, 20,5x13, 190 siden ISBN: 978-90-74918-51-4


KFFB nû. 432                                     
                                             

 

 

 
                                       

                                        

           Wekker bliuwe
            in appèl foar elke dei

               Fan Ds. Doede Wiersma

              

                De Fryske Boekeklub - Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 432

                Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2004

                Ynbûn, 20,5x13, 399 siden ISBN 90 74918 53 0


KFFB nû. 433                                     
                                              

                                        


           Paadsikers

                Fan Corry Boelens

                Omslach: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau te Ternaard

                De Fryske Boekeklub - Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 433

                Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslân

                Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2004

                Ynbûn, 20,5x13, 211 siden ISBN 90 74918 52 2


KFFB nû. 434                                    
                                              

                                        


           Moard oan ' e Monsmawei

                Fan Anders M.Rozendal

                Omslach: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau te Ternaard

                De Fryske Boekeklub - Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 434
                Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslân

                Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2004

                Ynbûn, 20,5x13, 186 siden ISBN 90 74918 54 9


KFFB nû. 435It Testamint

Fan Lieuwe Pietersen

Omslachûntwerp: Wilh.Pieteresn-Nauta

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 435

Printe by: Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2005

Ynbûn, 20,5x13, 180 siden ISBN: 978-90-74918-55-7


KFFB nû. 436                                   
                                             

                                        

                                        


           De lêste halte

                Roman fan Simen Oeti
                Fryske oersetting fan Dick Eisma, Aldehaske

                Omslach: www.samontwerp.nl

                De Fryske Boekeklub - Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 436

                Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslân en fan de
                S.E.Wendelaar  Bonga Stichting

                Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2005

                Ynbûn, 20,5x13, 263 siden ISBN 90 74918 99 9

KFFB nû. 437
Brekpunt

Fan Rommert Tjeerdsma

Omslach O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 437

Printe by Banda, It Hearrenfean

Ynbûn, 20,5x13, 205 siden ISBN: 978-90-74918-56-5


KFFB nû. 438


Dy jonge fan Beintema

Fan Anders M.Rozendal

Omslach O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 438

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2006

Ynbûn, 20,5x13, 223 siden ISBN: 978-90-74918-00-8


KFFB nû. 439


Razzia yn 'e Ripen -
deiboek fan Gosse Bootsma, 1945


yn it Frysk oerset en gearstald troch Rein Jankesz


De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 439

Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslén

Printe by Banda, It Hearrenfean, 2006

Paperback, 20,5x13, 93 siden ISBN: 978-90-74918-57-2
KFFB nû. 440
Fan bern, klúnkoek en tsjerken


Stikjes út De Stim fan Fryslân, it tsjerkeblêd fan de Gereformeerde kerken classis Kollum en Geandewei.

Omslach O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 440

Utjûn mei stipe fan de stifting ''Kristlik Frysk Folksboek''

Printe by Banda, It Hearrenfean 2006

Paperback, 20,5x13, 103 siden ISBN: 978-90-74918-61-1


KFFB nû. 441


De frou yn it swart

Fan Lieuwe Pietersen

Omslachûntwerp: Wilh. Pietersen-Nauta

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 441

Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslân

Printe by Banda, It Hearrenfean

Ynbûn, 20,5x13, 190 siden ISBN: 978-90-74918-63-3


KFFB nû. 442

De stêd fan it lok

Fan Ellie WieselDe Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 442

Utjûn mei stipe fan de S.E.Wendelaar Bonga Stichting

Ynbûn, 20,5x13, 201 siden ISBN: 978-90-74918-58-9
KFFB nû. 443                                   
                                             

                                        

                                        


           De Fûgels

                Roman fan Simen Oeti
                Fryske oersetting fan Dick Eisma, Aldehaske

                Omslach: www.samontwerp.nl

                De Fryske Boekeklub - Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 436

                Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslân en fan de
                S.E.Wendelaar  Bonga Stichting

                Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2005

                Ynbûn, 20,5x13, 263 siden ISBN 90 74918 99 9
KFFB nû. 444                                 
                                                
                                      


Achter de skêrm

Fan Einte Prins

Omslachfoto: Einte Prins

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 444

Utjûn mei stipe fan de provinsje Fryslân

Printe by Banda, It Hearrenfean

Ynbûn, 20,5x13, 188 siden ISBN/EAN: 978-90-74918-59-6


KFFB nû. 445

Piter terpstra - skriuwer

Fan Pieter Terpstra


KFFB nû. 446                           
                                               It paad fan de foks

                Fan Anders M.Rozendal

               Omslach O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 446

                Printe by Banda, It Hearrenfean 2007

                Ynbûn, 20,5x13, 202 siden ISBN/EAN: 978-90-74918-64-0


KFFB nû. 447


Goedfrou foar it libben

Fan T.de Jager-van der Zee

Omslach O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 447

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2008

Ynbûn, 20,5x13, 198 siden ISBN: 978-90-74918-65-7


KFFB nû. 448


It griene hûs

Fan Lieuwe Pietersen

Omslachûntwerp: Wilh. Pietersen Nauta

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 448

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2008

Ynbûn, 20,5x13, 183 siden ISBN: 978-90-74918-66-4


KFFB nû. 449

Wylde goes
Lieten út Glasgow en Iona


KFFB nû. 450                           
                                           Under de sinne fan de Ivige

               Fan Anders M. Rozendal                         
             
               Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 450

                Printe by drukkerij Douma, Dokkum 2008

                Ynbûn, 20,5x13, 189 siden ISBN/EAN: 978-90-74918-68-8


KFFB nû. 451

Alles op syn tiid

Fan Atze Bosch                        
             
Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 451

Printe by drukkerij Douma, Dokkum 2009

Paperback, 205x12,5, 84 siden ISBN/EAN: 978-90-74918-69-5


KFFB nû. 452

Frij as de wyn

Fan Rommert Tjeerdsma


KFFB nû. 453

Twiljocht

Fan Ellie Wiesel


KFFB nû. 454

Unrêst op Sumarreheide

Fan Hedzer T.Hooijenga

KFFB nû. 455

Hupsakee en oare ferhalen

Fan Anders M.  Rozendal


KFFB nû. 456It kaartehûs

Fan Anders M. Rozendal

Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 456

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2009

Ynbûn, 20,5x13, 191 siden ISBN: 978-90-74918-74-9


KFFB nû. 457 ?? Mooglik by fersin oerslein??

KFFB nû. 458


De Sjamaan fan Ealwier

Fan Anders M. Rozendal

Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 458

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2010

Ynbûn, 20,5x13, 210 siden ISBN: 978-90-74918-76-3


KFFB nû. 459

Tinkskrift
75 jier Kristlik Fryske Folks Bibleteek 1934 - 1984 - 2009

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 459

Utjûn mei stipe fan: Wendelaar bonga stchting; Anders minne Fûns rn de Provinsje Fryslén

Printer: Banda, It Hearrenfean 2010

paperback, 30x21, 104 siden ISBN: 978-90-74918-77-0


         
KFFB nû. 460                                     
                                             

 

 

 
                                       

                                        

           Wekker bliuwe 2e printinge
            in appèl foar elke dei

               Fan Ds. Doede Wiersma

              

                De Fryske Boekeklub - Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 460

                Printe by Schaafsma & Brouwer, Dokkum 2010

                Ynbûn, 20,5x13, 399 siden ISBN 90 74918 78 7


KFFB nû. 461

It Genoatskip

Fan Lieuwe Pietersen


KFFB nû. 462


It spoar bjuster

Fan Einte Prins

Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 462

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2010

Ynbûn, 20,5x13, 220 siden ISBN: 978-90-74918-80-0


KFFB nû. 463

Waarmte in wurd

Fan Anny de Jong


   KFFB nû. 464     

Puzzelstikjes

Fan Tytsje Hibma


            KFFB nû. 465                                       
                                                                 

                                            Eilângasten

               Fan Vonne van de Meer
               Oarspronklike titel: Eilandgasten  ©1999 troch Vonne van der meer
              
               Roman, oerset troch Corry Boelens

               Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 465

                Printe by drukkerij Douma, Dokkum 2011

                Ynbûn, 20,5x13, 189 siden ISBN/EAN: 978-90-74918-82-4


KFFB nû. 466


De man fan tolve heech

Fan Hedzer T. Hooijenga

Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 466

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2011

Ynbûn, 20,5x13, 195 siden ISBN: 978-90-74918-84-8


KFFB nû. 467

Moeting mei de dea - hûndert kwatrinen

Fan W.A.P Smit


KFFB nû. 468

It heechste wurd - Bibel foar bern

Underskate skriuwers


KFFB nû. 469


Werom nei Stienwert

Fan Anders M. Rozendal

Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 469

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2011

Ynbûn, 20,5x13, 195 siden ISBN: 978-90-74918-87-9


KFFB nû. 470

De gitaar by it Boek

Bibellieten fan Fedde Schurer


KFFB nû. 471

It jier bylâns

Fan Dr. Bernard Smilde


KFFB nû. 472


De bosklju

Fan Tineke de Jager - van der Zee

Omslachûntwerp: Marijke de Jager

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 472

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2012

Ynbûn, 20,5x13, 182 siden ISBN: 978-90-74918-89-3


KFFB nû. 473


De ûntfiering

Fan Lieuwe Pietersen

Omslachûntwerp: Wilh. Pietrsen-Nauta

Ta in freonskip: Opdroegen oan Dick Eisma 1941-2011

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 473

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2012

Ynbûn, 20,5x13, 203 siden ISBN: 978-90-74918-90-9


KFFB nû. 474


Preken fan in tuorkefretter

Fan Hinne Wagenaar

 

      
     KFFB nû. 475                                      
                                                            

                                       
                                           

 

          Wa fertelt de takomst?

               Fan Corry Boelens

              Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 480

                Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

                Printe by drukkerij Douma, Dokkum 2012

                Ynbûn, 20,5x13, 204 siden ISBN/EAN: 978-90-74918-92-3


                    KFFB nû. 476       
                                                   
                                     


Neilêzing

Fan Atze Bosch

Foto omslach: J.Y.Sijens, Wassenaar

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 476

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2012

Paperback, 14x20, 112 siden, ISBN/EAN: 978-90-74918-93-0


      
     KFFB nû. 477                                      
                                                            

                                       
                                           

 

          Om Doutzen

               Fan Rommert Tjeerdsma

              Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 477

                Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

                Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2013

                Ynbûn, 20,5x13, 212 siden ISBN/EAN: 978-90-74918-92-3


KFFB nû. 478
De smaak fan Alsen

Fan Anders M.Rozendal

Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau, Ternaard

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 478

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2013

Ynbûn, 20,5x13, 192 siden ISBN: 978-90-74918-95-4KFFB nû. 479
                     
              


                         


        
           Kiloknaller

               Fan Tineke de jager - van der Zee

              Omslachûntwerp: Marijke de Jager

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 479

                Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

                Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2013

                Ynbûn, 20,5x13, 192 siden ISBN/EAN: 978-90-74918-96-1

                

            KFFB nû. 480                                       
                                                                 

                                            Ferliezers

               Fan Rommert Tjeerdsma

              Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 480

                Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

                Printe by drukkerij Douma, Dokkum 2014

                Ynbûn, 20,5x13, 211 siden ISBN/EAN: 978-90-74918-97-8


            KFFB nû. 481                                    
                                                                 

                                           It Sunhouse-mystearje

               Fan Anders M. Rozendal

              Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 481

                Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

                Printe by drukkerij Douma, Dokkum 2014

                Ynbûn, 20,5x13, 205 siden ISBN/EAN: 978-94-91971-00-6


KFFB nû. 482

Wy, dy 't bidde

Fan Anselm Grün


            KFFB nû. 483                                    
                                                              
                                 


            It achtslaan wurdich
                acht ferhalen, tachtich jier KFFB

                Omslachûntwerp: Drukkerij Douma, Dokkum

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 483

                Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

                Printe by drukkerij Douma, Dokkum 2014

                Ynbûn, 20,5x13, 95 siden ISBN/EAN: 978-94-91971-02-0


            KFFB nû. 484                                      
                                                                 

                                 


           Brief út it ferline

               Fan Nelly Jongsma - de Jong

              Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 480

                Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

                Printe by drukkerij Douma, Dokkum 2014

                Ynbûn, 20,5x13, 192 siden ISBN/EAN: 978-94-91971-7

               

            KFFB nû. 485                                     
                                                                 

                                 


           Opgong nie Sint Vitus

               Fan Anders M. Rozendal

              Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 485

                Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

                Printe by drukkerij Douma, Dokkum 2015

                Ynbûn, 20,5x13, 200 siden ISBN/EAN: 978-949-9171-0-44
  
               

KFFB nû. 486

It Geheim

Fan Frédéric Lenoir

Omslach en opmaak: Bram Buruma, Hallum

© Fryske oersetting út it oarspronkelik Frânsk: Jacobus Knol

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 486

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2015

Ynbûn, 20,5x13, 175 siden ISBN: 978-949-1971-1

            KFFB nû. 487                                    
                                                                 

                                 


          Doutzen ûnder fjûr

               Fan Rommerd Tjeerdsma

              Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 487

                Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

                Printe by drukkerij Douma, Dokkum 2015

                Ynbûn, 20,5x13, 208 siden ISBN/EAN: 978-94-91971-06-8

               

            KFFB nû. 488                                    
                                                                 

                                 


          Moard út it ferline

               Fan Nelly Jongsma - de Jong

              Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 488

                Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

                Printe by drukkerij Douma, Dokkum 2016

                Ynbûn, 20,5x13, 199 siden ISBN/EAN: 978-94-91971-07-5

               

            KFFB nû. 489                                  
                                                                 

                                 

   
           De foet by de kûle

               Fan Rommert Tjeerdsma

               Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau

               De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 489

               Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

               Printe by drukkerij Douma, Dokkum 2016

               Ynbûn, 20,5x13, 208 siden ISBN/EAN: 978-94-91971-08-2

                     
         

KFFB nû. 490

Siems sirkelgong

FanSiem Jonker


KFFB nû. 491


Rachel,
de dochter van Timna

Fan Anders M. Rozendal

Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 491

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2016

Ynbûn, 20,5x13, 199 siden ISBN: 978-949-1971-10-5

 

KFFB nû. 492
Drift

Fan Jan Minno Rozendal

Omslachûntwerp: O & A grafisch ontwerp- en adviesbureau

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 492

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2017

Ynbûn, 20,5x13, 192 siden ISBN: 978-949-19711-2

KFFB nû. 493

De skilderesse fan de fjoerstoarm

Fan Alexandra Guggenheim

Oarspronklike titel: Die Malerin des Feuersturms
© Piper Verlag GmbH, München 2008
© Fryske oersetting: J.Knol, Dokkum 2017

Omslachûntwerp: Bram Buruma, Hallum

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 493

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2017

Ynbûn, 20,5x13, 207 siden ISBN: 978-949-1971-12-9

KFFB nû. 494

Stosân

Fan Anders M. Rozendal

Omslachûntwerp: Drukkerij Douma, Dokkum

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 494

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2017

Ynbûn, 20,5x13, 191 siden ISBN: 978-949-19713-6

KFFB nû. 495

De fluchste blanke

Fan Jan Minno Rozendal

Omslachûntwerp:          [Drukkerij Douma, Dokkum]

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 495

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2018

Ynbûn, 20,5x13, 192 siden ISBN: 978-94-9197-14-3

KFFB nû. 496

Skuld

Fan Jikke Olivier

Omslachûntwerp: Rieke Verbeek

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 496

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2018

Paperback, 20,5x13, 191 siden ISBN: 978-94-91971-15-0

KFFB nû. 497

Yn eigen taal

Anders Minne Wybenga - In biografy


KFFB nû. 498

It testamint fan Tonnema

Fan Gooitzen Monsma

Omslachûntwerp: Drukkerij Douma, Dokkum
Foto is fan W.Monsma-Vanger

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 498

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2018

Ynbûn, 20,5x13, 208 siden ISBN: 978-949-19714-3

KFFB nû. 499

Doutzen yn swier waar

Roman fan Rommert Tjeerdsma

Omslachûntwerp: Drukkerij Douma, Dokkum

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 499

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2019

Paperback, 20,5x13, 208 siden ISBN: 978-949-19718-1

KFFB nû. 500

Foar dy

20 bibelferhalen


KFFB nû. 501

De Skilderslearling
In Rembrandtroman

Fan Alexandra Guggenheim

Oarspronklike titel: Der Gehilfe des Malers
© Kindler Verlag, Hamburg, 2006 
© Fryske oersetting: Corry Boelens, Dokkum 2019

Omslachûntwerp: Drukkerij Douma, Dokkum

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 501

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2019

Ynbûn, 20,5x13, 215 siden ISBN: 978-949-1971-501
KFFB nû. 502


Dwaaltún

Fan Anders M. Rozendal

Omslachûntwerp: Drukkerij Douma, Dokkum

De Fryske Boekeklub Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 502

Utjûn mei stipe fan de Provinsje Fryslén

Printe by Drukkerij Douma, Dokkum 2019

Ynbûn, 20,5x13, 207 siden ISBN: 978 949 197 151 8