KFFB
Kristlik Fryske Folks Bibleteek


                                                                                                                                                                                                                thús
 
 


 


 


 


 


 


 De KFFB hat sûnt 1934 warber west om hûnderttûzenen boeken by de lêzers, jong en âld, te bringen. Op de tsjintwurdige thússide kin men alles oer de útjeften en it ferkrijen fan hjoeddeiske boeken fine. Wol is dêr net al te folle oer de skiednis fan de KFFB te lêzen, mar dat jouwe it Tinkboek 50 jier KFFB Slomjende krêften út 1984 en it Tinkskrift 75 jier Kristlik Fryske Folks Bibleteek wol. Ek yn it blêd De Fleanende Krie wurdt faak oer de skiednis skreaun.

En Op de thússide fan de KFFB binne ek lang net alle boeken sichtber. Op myn thússide oer De Fryske Bibleteek 1923 - 1979 wurde in protte ferbinings fan beide organisaasjes sichtber.

Dêrom steane neist alle 127 útjeften fan 'e De Fryske Bibleteek, hjirûnder ek alle útjeften fan it begjin fan de KFFB ôf mei lytse beskriuwings. Foarearst oant safier se op de thússide fan de KFFB ek goed foar 't ljocht komme.
Thússide fan de KFFB   klikYn 1993 hat Pieter Duijff foar de AFUK in nijsgjrrige Tekst en Utliz oer de KFFB makke.
oanklikke


Tinkboek KFFB nr. 317 De Tille, Ljouwert 1984
Tinkskrift KFFF 75 jier nr. 459 Banda, It Hearrenfean 1989
   

Yn it Tinkboek Slomjende krêften steane de nûmers 1-317
(= Slomjende krêften) fan de Boekelist KFFB (side 51-63)De boeken binne op fiif siden ûnderbrocht, oars duorret it uploaden te lang


KFFB nû. 1


As de bêrn great wirde ...


Fen Paul fen Nijenborn (pseudonym foar Paulus Akkerman)

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 1

By Brandenburgh & Co to Snits - 1936

Ynbûn, 21x15,5, 176 siden


KFFB nû. 2


In swalker komt thús

Fen S.P. Akkerman Osn.

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 2

By Brandenburgh & Co to Snits - 1937

Ynbûn of ynnaaid, 21x15,5, 127 siden
         
          ynbûn, hurd kaft             ynnaaid, papieren omslach
  


KFFB nû. 3
It soenhús

In histoarysk forhael út East-Dongeradiel

Fen A.M.Wybenga

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 3

By Brandenburgh & Co to Snits - 1937

Ynbûn, 21x15,5, 127 sidenForskillende bânkleuren

                
Ek oer de krekt ré kommen Ôfslútdyk (1932) wurdt de nije boekeklub opmurken. De Amsterdammer Desimber 1937


KFFB nû. 4

Lytse Auke

Fen H.de Haan

Printsjes fen Evert

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 4

By Brandenburgh & Co to Snits - 1937

Ynnaaid, ferskillende kleuren, 20x15, 48 sidenKFFB nû. 5


It Fryske Réveil yn portretten - twadde printinge

Dr. G. A. Wumkes

Twadde printige as:
Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 5

By A.J.Osinga - Boalsert - 1938

Ynbûn / ynnaaid, 20x15, 242 siden

Foarste printinge út 1911     
 
 
Dr. G.A. Wumkes Het Friese Reveil in portretten
Vertaling uit het Fries door A.P. Bijl, met medewerking van A.D. Wumkes
Vertaling van It Fryske Réveil yn portretten. - Snits : Osinga, 1911
De Groot Goudriaan, Kampen 1994 ISBN 9061403561, 224 pagina's, 25 cm

   
   


KFFB nû. 6

Fen leed en lok

In bondel sketsen fen ûnderskate skriuwers

Kristlik Fryske Folks Bibleteek ûmer 6

By Brandenburgh & Co. to Snits - 1939

Ynbûn, 21x15, 204 siden

KFFB nû. 7

 
mei stofomslach

De Hoara's fen Hastings - twadde printinge 1940

Fen S. Kloosterman

Bântekening van J.Caspers

Der stiet gjin KFFB-nûmet in dizze útjefte

Brandenburgh & Co, Snits - 1940

Ynbûn mei stofomslach, 21x14,5, 262 siden


Dizze twadde printinge forskynt koart nei it ferstjerren van Simke Kloosterman yn 1939Yn de 7e printinge yn de Rige Fryske Klassiekennr.1 út 1992 jowt Ph.H.Breuker in útjeftenoersjoch:

1e útjefte 1921 Bruorren Hoitsema, Grins, prachtbân ƒ5,-, ynnaaid ƒ3,50
2e útjefte 1940 by Brandenburgh & Co. Snits, 600 foar de KFFB nûmer 7
3e útjefte 1943 by Brandenburgh & Co. Snits
4e útjefte 1950 by Brandenburgh & Co. Snits
5e útjefte 1963 by A.J.Osinga, Boalsert, 1750 for de KFFB nûmer 74
6e útjefte 1978 by A.J.Osinga, Boalsert ,  KFFB nûmer 230
7e útjefte 1992 by A.J.Osinga, Drachten / Ljouwert Fryske Klassieken nr.1


                

1e - 1921
2e -1940 s.o.
1940
3e - 1943
1963 s.o.
1963
1992
 
     
2010
     


W.Couperus - De Gouden Tried

De begjinútjeften binne yn de tiid fan de twadde wrâldkriich. It is soms wat ûndúdlik wannear 't de útjeften krekt binne en troch de papier- en bânkrapte is de kwaliteit net al te bêst.De Gouden Tried is earder as fúljeton yn Us Fryske Rebryk yn 't Friesch Dagblad te lêzen.
Diel ien fanêf 7 september 1935, diel twa fan 19 december 1936 oan 't en mei 10 juni 1939KFFB nû. 8 = VIIDe Gouden Tried - diel ien 1941
Foarste boek (side 5-87) en twadde boek (side 88-182)

Fen W. Couperus

Bântekening van P.de Boer?

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer VII (nr 8)

Utjown by Brandenburgh & Co, Snits - 1941

1e printinge 1941 - ynbûn {mei stofomslach?), 20,5x15, 182 siden

Werprintingen yn 1942 (2e), 1947 (3e), 1950 (4e) en 1958 (5e)
KFFB nû. 8/9 = VII/VII
De Gouden Tried - diel ien en twa 1942
Alle fiif boeken yn ien bân

Fen W. Couperus

Bântekening van P.de Boer?

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer VII / VIII I (nr 8 / 9)

Utjown by Brandenburgh & Co, Snits - 1942

[Foarste printinge 1941]

Werprintingen yn 1942 (2e), 1947 (3e), 1950 (4e) en 1958 (5e)

2e printinge (selde bân mei diel twa) 1942 - 21,5x14 - ynbûn (mei stofomslach?) diel 1 siden 1-154, diel 2 siden 155-380

(De lay-out is oars: it boek is wat greater, diel ien hat no 154 siden)


       
De 3e, 4e en 5e printinge fan diel ien binne sûnder KFFB-nûmers

3e printinge 1947 Utjowerij Koster Snits - ynbûn 191 siden
deselde 3e printinge, mooglik mei
stofomslach, Koster Snits 191 siden
4e printinge 1950
5e printinge 1958
Laverman Drachten 240 siden


KFFB nû. 9 - VIII   It selde boek mei in oare bânkleurDe Gouden Tried - diel twa
Tredde boek (side 3-125), fjirde boek (side 126-194) en fijfte boek (side 195-269)

Fen W. Couperus

Bântekening van P.de Boer?

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer VIII (nr 9)

Utjown by Brandenburgh & Co, Snits - 1942

Ynbûn {mei stofomslach?), 20,5x15, 269 siden

Werprintingen yn 1942 (2e) en1958 (58)

                      

       

 De twadde printinge is hjirboppe tegearre mei diel 1 al neamd, ridlik gau nei de foarste printinge
   De tredde printinge is út 1958, utjown by Drukkerij Laverman N.V, Drachten,  ynbûn mei stofomslach, 240 siden, sûnder KFFB-nûmer         Diel trije fan De Gouden Tried is sûnder KFFB-nûmer útjown en printe by T.Wever, Frentsjer sûnder jiertal.
Ynbûn mei stofomslach, 20x14, 161 siden

             KFFB nû. 10

Sa't it lân opjowt

In bondel novellen fan ûnderskate skriuwers

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 11 - moat einliks 10 wêze

Utjown en printe by Brandenburgh & Co to Snits - 1947

Ynbûn karton, 21x15, 76 siden

   


KFFB nû. 11

Fan in Einekoer, in Poepetoer en in lulke Boer

Fan E.S. de Jong

Mei printsjes fan Jekke van Dyk

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 13 - moat einliks 11 wêze

Utjown en printe by Brandenburgh & Co to Snits - 1947

Ynbûn karton, 21x15, 76 siden


KFFB nû. 11a

Fan in Einekoer, in Poepetoer en in lulke Boer

Fan E.S. de Jong

Mei printsjes fan Jekke van Dyk

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 13 - moat einliks 11 wêze

Utjown en printe by Brandenburgh & Co to Snits - 1947

Ynnaaid, 21x15, 76 siden


Hwat is der bart met it op 'e ledegearkomst fan desimber
1947 troch it Friesch Dagblad neamde boek fan S.M. v.d. Galiën ''God hat Syn eigen wegen'' dat yn 1948 útjown
wurde soe?


Of is 't in wurktitel foar de roman Boerefolk 1948 oer
Rommert en Hinke?


Of is 't bygelyks it yn dy tiid ferskynde boek ''De Fryske Robinson Crusoë?En wol núver mar ''It Fryske findel'' (fan J.de Haan) kin ik ek nearne by de KFFB thúsbringe.

It Fryske findel


It is al núveraerdich, mar it Friesch Dagblad skriuwt op 30 desimber 1946 dat 'Eabe Pôpes jonges'' fan S.M. van der Galiën útkomme sil, mar dy namme kin ik no sa gau net yn Boerefolk fine ..... it is hast in detektive....En no lêze wy yn 'e Ljouwerter op 29 desimber 1947

oer ''It Eabe Pôpes-folk''.
De Fryske Robinson Crusoë
Nei in âld forhael út 1846
Fan S.M. v. d. Galiën
Utjowerij Fa. A.J.Osinga - Boalsert 1948

KFFB nû. 12 (13 yn't boek)

De blom út 'e reidfjilden

Fen P.de Jong

Nijegea, 15 Des. '41

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 12 (der stiet  nûmer 13 yn't boek)

By Brandenburgh & Co to Snits - 1947

Ynbûn, 20,5x15, 224 siden


KFFB nû. 13

Boerefolk
In forhael út 'e Wâlden

Fen S.M. van der Galiën

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 13

By Brandenburgh & Co to Snits - 1948

Ynbûn,19,5x13,5, 224 sidenKFFB nû. 14


mei stofomslach


Berber

Fen R.S. Roarda

Bân en omslach fan ???

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer XIV

By Brandenburgh & Co to Snits - 1949

Ynbûn mei stofomslach,20,5x15,5, 174 siden


KFFB nû. 15


mei stofomslach

Ilke Fokkes
Roman fan in kloklieder

Fan E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer XV

By Brandenburgh & Co to Snits - 1950

Ynbûn mei stofomslach,20,5x15,5, 160 siden

     


KFFB nû. 16


mei stofomslach
sawol útjown mei as sûnder KFFB-nûmer


Heidebêrn

Fen P. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek nûmer XVI

Boalsert - Utjowerij Fa. A.J.Osinga - 1951

Omslachtekening en bânstimpel fan E.S.de Jong

Ynbûn mei stofomslach, 21x16, 186 siden
KFFB nû. 17


mei stofomslach

Konduktrise
Deiboek fan Welmoed Hemrica

Fen Welmoed Henrica (pseud. E.S. de Jong)

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 17 - 1952

Utjowerij Fa. A.J.Osinga - Boalsert - 1952

Ynbûn (mei sofomslach), 21x15, 176 sidenKFFB nû. 18

De Pylgerreize
fan dizze wrâld nei de takommende

Fen John Bunyan

Yn Fryske oersetting fan Dr. G.A.Wumkes

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 18

Utjowerij Firma. A.J.Osinga - Boalsert - 1953

Ynbûn , 19,5x13,5, 208 siden


KFFB nû. 19


mei stofomslach

Trude
Roman fan in hynder

Fan H. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 19

Utjowerij Firma. A.J.Osinga - Boalsert - 1953

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 15, 224 siden
KFFB nû. 20

Folk yn 'e bus

Fen Welmoed Henrica  (pseud. E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 20

Utjowerij Firma. A.J.Osinga - Boalsert - 1954

Ynbûn (mei stofomslach?), 20,5x 15, 194 siden


KFFB nû. 21


KFFB-útjfte

Stofomslach, útjefte bûten de KFFB


De maitiid fan it libben

Fen P. Akkerman

Bântekening fan E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 21

Utjowerij Firma. A.J.Osinga - Boalsert - 1954

Ynbûn sûnder stofomslach 21x15,5, 179 siden

Ek útjown bûten de KFFB, dan wol mei in stofomslach (deselde tekening fan E.S. de Jong). Mar de achterkant fan de bân is alhiel leech (en skjin troch it stofomslach) wylst op 'e KFFB-útjefte Fa. A. J. Osinga, Boalsert stiet (noch sûnder N.V.)
 
Rjochts de KFFFB-útjefte


KFFB nû. 21 twadde printinge 1955


mei stofomslach
De maitiid fan it libben
twadde printinge

Fen P. Akkerman

Bântekening fan E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek  - sûnder KFFB-nûmer

Utjowerij Firma. A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1955

Ynbûn mei stofomslach, 21x15,5, 179 siden

De twadde printinge is allinnich mar bûten de KFFB útjown en hat
op 'e bân én de stofomslach it firmalogo, no mei N.V. efter de namme..
 


KFFB nû. 23mei stofomslachBrekkende branding

Fan Pier Feddema

Bân en omslach fan J. van der Bij
Illustraesjes fan 'e skriuwer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 23

Utjowerij Firma. A.J.Osinga - Boalsert - 1955

Ynbûn mei stofomslach, 21,5x15, 197 siden

Der binne twa útjeften, mei en sûnder KFFB-vignet. De kleuren fan 'e stofomslach binne ek in bytsje oars.
 

     Ek útjown mei de stofomslach op it linnen plakt


KFFB nû. 24

Hylper jonges tusken Skier en Fet
In historysk forhael út de tiid fan de Skieringers en de Fetkeapers

Fan G.Waar

Forfryske fan H.Brijker
(foltôge fan E.S. de Jong en J. van der Goot)

Bân en Illustraesjes fan Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 24

Utjowerij Firma. A.J.Osinga - Boalsert - 1955

Ynbûn mei stofomslach, 21,5x15, 197 siden


KFFB nû. 25

Frijdom wie de heechste wet
Historysk forhael út de Stellinwerver kontrei 1`495-1517

Fan Friso Stellingwerf

Bânûntwerp en Illustraesjes fan Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 25

Utjowerij Firma. A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1956

Ynbûn, 21x15,5, 184 siden


KFFB nû. 26


mei stofomslach
Fierder is der deselde útjefte mei de stofomslach op it linnen plakt, en ek wer mei en sûnder KFFB. By 't KFFB-boek stiet it útjowersvigjet van Osinga efterop, by de gewoane útjefte net.It goudene ûleboerd

Fen G.Spaanderman-Wielinga

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 26

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1956

Ynbûn, 21x15,5, 214 siden

Utjeften mei en sûnder vignet KFFB


KFFB nû. 27


Op 'e drompel
Fan Th. Kuiper


Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 27

 
A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1956

Ynnaeid, 16,5x10,5, 157 siden


Yn't selde jier ferskynt Skaden út it forline fan G.Bijker,
krekt sa'n boekje mar dan gjin KFFB-boek

KFFB nû. 28
                                            
Loslitte

Roman fan Dj. Weening-Meijer


Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 28
 
A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1957

Ynbûn mei stofomslach, 21x15,5, 160 siden                                                      


KFFB nû. 29

Wiger en it finkje

Fan S.M. van der Galiën

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 29
 
A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1957

Ynnaeid, 20x15, 48 siden 


KFFB nû. 30


mei stofomslachDit boek is ek útjown sûnder KFFB-nûmer, justjes greater (lofts)En der binne ek - mooglik in printflater - boeken
mei it KFFB-nûmer mar sûnder vignet

En dan binne der ek noch fan deselde boeken mei hielendal neat mear, rommet moai op........Trude
Roman fan in hynder - twadde printinge

Fan H. de Jong

stofomslach Jentsje Popma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 19

Utjowerij Firma. A.J.Osinga - Boalsert - 1957

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x 15, 224 siden
KFFB nû. 31


mei stofomslachEn ek fan dizze boeken binne der
mei it KFFB-nûmer mar sûnder vignet


Yn 'e berm lâns

Fan A.A. v.d. Werf

Stofomslach en bântekening: ??

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 31

A.J.Osinga - Boalsert - 1957
Printe by: Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 21x15,5, 183 siden, ƒ5,90


KFFB nû. 32

Johannes en syn maten

Fan P.Akkerman

Bântekening en illustraesjes fan Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 32

A.J.Osinga - Boalsert - 1957
Printe by: Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Ynbûn, 23,5x16, 156 siden, ƒ4,25
KFFB nû. 33


mei stofomslach

Agur en de twa portretten

Libbensskets fan METTEN KOORNSTRA, pakesizzer fan de dichter Salverda

Fan Gerrit Mulder

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 33

A.J.Osinga - Boalsert - 1957
Printe by: Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 21x15, 210 sidenKFFB nû. 34


mei stofomslach

Pleisterplakken

Roman fan Dj. Weening-Meijer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 34

A.J.Osinga - Boalsert - 1958

Printe by: Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 21x15,5, 202 siden


KFFB nû. 35


mei stofomslach
Striid en segen

Fan W.Couperus

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 35

Utjowerij A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1958

Ynbûn mei stofomslach, 21x14, 195 sidenKFFB nû. 36

De ûndogenske Klaverfjouwer

Fan S.Lautenbach

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 36

Utjowerij A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1958

Ynbûn, 20x15, 116 siden


KFFB nû. 37


mei stofomslach

Rjochte paden

Roman fan Dj. Weening-Meijer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 37

A.J.Osinga - Boalsert - 1958

Printe by: Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 21x15,5, 160 sidenKFFB nû. 38


mei stofomslach
Op 'en paed

Fan A.A. van der.Werf

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 38

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1959

Printe by: Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 21x15,5, 160 sidenKFFB nû. 39


mei stofomslach
Yn 1961 jowt J.H.Kok N.V. Kampen in oersetting
út mei de titel TERZIJDE. Ik nim oan dat de oersetting
fan A.A. van der Werf sels is.Yn 'e berm lâns - 2e printinge

Fan A.A. van der Werf

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 39

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1959

Printe by: Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Ynbûn (mei stofomslach), 21x15,5, 183 siden


En nó  - april 2022 - hat Wiep Koehoorn noch in eksimplaar fûn en is dit boek wer yn myn eigen kolleksje opnommen.KFFB nû. 40


mei stofomslach


Rjochte paden - 2e printinge

Fan Dj. Weenink-Meijer

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 40

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1959

Printe by: Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 21x15,5, 160 siden

KFFB nû. 41


mei stofomslach


sûnder omslach


paperback-útjefteIt bigoun op Bolletongersdei

Fan E.S.de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 41

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1959

Ynbûn mei stofomslach en paperback, 20,5x13,5, 192 siden, ƒ6,90KFFB nû. 42


mei stofomslach

Gods teskflier

Fan Pier Feddema

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 42

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1959

Printe by: Drukkerij Friesch Dagblad - Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5, 186 sidenKFFB nû. 43

Blide stimmen
TachtichSneinsskoalle-lieten ek to brûken yn hûs, skoalle en foriening

Gearbrocht fan Hindrik J. Brouwer, edde Schurer, Bernard Smilde

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 43

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1959

Niete, 15x11, 95 siden
KFFB nû. 44 (43 yn 't boek)

Boppe de wolken
De wrâldreis van Ealse de Boer

Fan J.Bilker

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 44 (43 yn 't boek)

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1959

Ynbûn, 21x14, 183 siden 


KFFB nû. 45


mei stofomslach

En de sé wie net mear

Fan A.A. van der Werf

Bânomslach FRITS kLEIN

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmeR 45

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1960

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5, 256 siden KFFB nû. 46


mei stofomslachDeselde útjeft mei en sûnder KFFB-vignet.
Allinich op 't KFFB-stofomslach stiet ƒ6,90De houn fan de Baskervilles

Fan Sir Arthur Conan Doyle

Oarspronkelike titel The hound of the baskervilles

Ut it Ingelsk oerset troch Inne de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûme 46

Translation copyright 1960 by agreement with The Sir Arthur Conan Doyle Estates

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1960

Ynbûn, 20,5x13,5, 190 siden 
KFFB nû. 47

Sa'n koartkop

Fan H.Heeringa-Seepma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 47

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1960

Paperback, 20,5x13,5, 48 siden 


KFFB nû. 48

Fan in einekoer, in poepetoer en in lilke boer

Fan E.S.de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 48

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1960
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20,5x13,5, 48 siden  


KFFB nû. 49


mei stofomslach

Minne Simens en de minnisten

Fan M.S.E. Visser

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 49

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1960
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5, 160 siden 
KFFB nû. 50


mei stofomslach

Juwiellen fearren

Fan G.Spaanderman-Wielinga

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 50

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1960

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5, 219 siden KFFB nû. 51

Mem
Us mem Sjoukje Durks Buma (1869-1949) ta in oantinken

Fersen fan G.Tsj. Koaistra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 51

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1960
2e Printinge

Niete, 20,5x13,5, 30 siden 


KFFB nû. 52

Heit
Us heit Tsjerk Jans Koaistra (1867-1933) ta in oantinken

Fersen fan G.Tsj. Koaistra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 52

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1960

Niete, 20,5x13,5, 68 siden 


KFFB nû. 53

De grouwe sûkerpar

Fan G.Tsj. Koaistra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 53

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1960

Twade printinge. Earder útjown fan de stifting ,,Us Frysk Berneboek''.

Paperback, 20,5x14, 47 siden  


De foarste printinge is út 1948 as nû. C2 by Us Frysk Berneboek


KFFB nû. 54


mei stofomslach

De wei dy 't ik net gean wol

Fan Th.Kuiper

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 54

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1961

Ynbûn mei stofomslach, 20x13,5, 218 siden KFFB nû. 55


mei stofomslach
De ienlike wei

Fan G.Lootsma-Smidstra

Bânomslach Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 55

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1961
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5, 206 siden 


KFFB nû. 56


mei stofomslach


sûnder stofomslachLibbenswoune

Fan Berber Douma-Lootsra

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 56

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1961

Ynbûn mei stofomslach, 21x14, 255 siden 

Ek útjown bûten de KFFFB

KFFB nû. 57

Rispa
Aldtestamentysk toanielstik yn trije bidriuwen

Fan Y.Poortinga - Barend van der Veen

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 57

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1961

Papieren omslach, 20,5x14, 80 siden 


KFFB nû. 58

It reade kraeltsje

Fan H.heeringa-Seepma

Tekeningen fan Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 58

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1961

Papieren omslach, 20x13, 47 siden 

Ek útjown bûten de KFFB:

 


KFFB nû. 59

De wûndere reis fan it S.S.Amelân

Fan Hein Faber

Omslach en printen fan Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 59

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1961

Ynbûn, 20,5x14, 158 siden 


KFFB nû. 60


mei stofomslach
In steande frou alinne

Fan Gerrit Mulder

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 60

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1962

Ynbûn mei stofomslach, 21x14, 239 siden 
KFFB nû. 61


mei stofomslach

De ienlike wei - 2e printinge

Fan G.Lootsma-Smidstra

Bânomslach Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 61

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1962
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 21x14, 206 siden 


KFFB nû. 62


mei stofomslach
De útfanhûzer

Fan G. Abma

Stofomslach en bânûntwerp: Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 62

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1962

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x14,  239 siden 

KFFB nû. 63


mei stofomslach
In hânfol brieven fan Lipk Adema

Roman fan A.A. van der Werf

Bânomslach Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 63

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1962
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x14,  207 siden 


KFFB nû. 64


mei stofomslach


sûnder stofomslachAs de sémearmin sjongt

Fan G.Spaanderman-Wielinga

Stofomslach en bânûntwerp Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 64

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1962

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x14,  222 siden 

KFFB nû. 65

De sâltsek

Fan S.M. van der.Galiën

Bântekening en illustraesjes Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 65

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1962
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Ynbûn, 21x13,5,  184 siden 

                                                                         


KFFB nû. 66


mei stofomslach

Yn Gods takomst

Fan M.Apperloo

Stofomslach en bânûntwerp: Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 66

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1962
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x14,  238 siden 
KFFB nû. 67

It twadde lân

In samling fersen fan Anne Jousma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 67

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1963
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Ynnaeid, bûn, 24x16, 88 siden 

Ek útjown bûten de KFFB
KFFB nû. 68

Seis nachtsjes sliepe en dan...

Fan Diny van den Berg

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 68

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1963

Paperback, 20,5x13, 95 siden


KFFB nû. 69


mei stofomslach

Dit keningsbêrn

Fan S.M. van der Galiën

Bân en stofomslach: Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 69

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1963
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 21x13,5, 205 siden KFFB nû. 70


mei stofomslach

Iepen finsters

Roman fan Teatske Alzum

Stofomslach en bânûntwerp: Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 70

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1963

Ynbûn mei stofomslach, 24,5x16, 192 siden KFFB nû. 71

Om Gysbert Japiks hinne
Fryslân yn de  XVII-de ieu


Fan Ds J.J.Kalma

Skreaun yn opdracht fan it ,,Gysbert Japicz Komité 1666-1966''
Mei tekeningen fan Jan B. de Leeuw

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 71

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1963

Paperback, 24x16, 284 siden 


KFFB nû. 72


mei stofomslach

Frou Gunne of It hûs fan Herda

Fan J.F. Siemensma

Bân en stofomslach Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 72

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1963
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 21x13, 237 siden 

KFFB nû. 73

It geheim fan de Stins

Fan R.S. Roarda

Bântekening en yllustraesjesFrits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 73

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1963
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Paperback, 20x13, 222 siden 


KFFB nû. 74


mei stofomslach

De Hoara's fan Hastings

Fan Simke Kloosterman

Stofomslach en bânûntwerp Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - Nû. 74

5e útjefte 1963, A.J.Osinga Boalsert

Ynbûn mei stofomslach, 21x14, 209 siden

Yn de 7e printinge yn de Rige Fryske Klassiekennr.1 út 1992 jowt Ph.H.Breuker in útjeftenoersjoch:

1e útjefte 1921 Bruorren Hoitsema, Grins, prachtbân ƒ5,-, ynnaaid ƒ3,50
2e útjefte 1940 by Brandenburgh & Co. Snits, 600 foar de KFFB nûmer 7
3e útjefte 1943 by Brandenburgh & Co. Snits (sunder nûmer)
4e útjefte 1950 by Brandenburgh & Co. Snits (sunder nûmer)
5e útjefte 1963 by A.J.Osinga, Boalsert, 1750 for de KFFB nûmer 74
6e útjefte 1978 by A.J.Osinga, Boalsert. KFFB nûmer 230
7e útjefte 1992 by A.J.Osinga Drachten / Ljouwert Fryske Klassieken nr.1


                                   2e part tekst stofomslach oanklikke


1921
1940 s.o.
1940
1943
1963 s.o.
1963
1992
 
     
2010      


KFFB nû. 75


mei stofomslach

De lêste fan de Kampenaers

Fan P.Akkerman

Bântekening en stofomslach Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 75

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1964
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Paperback, 21x14, 232 siden 
KFFB nû. 76

Boartlik bigjin

Fan Mart W.H. de Weerd

Mei printsjes fan skoallebêrn

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 76

A.J.Osinga n.v. - Boalsert - 1964

Niete, 20x13,5, 32 siden 


KFFB nû. 77

Rikke de kikkert

Fan H.Heeringa Seepma

Printsjes fan Ciska Boersma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 77

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1964


Paperback, 20x13,5, 64 siden 


KFFB nû. 78


mei stofomslach

De gouden poarte

Fan Th.Kuiper

Stofomslach en bânûntwerp Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 78

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1964

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5, 256 siden 
KFFB nû. 79


mei stofomslach

Romsicht

Fan G.Lootsma-Smidstra

Bântekening en stofomslach Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 79

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1964
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5, 206 siden 
KFFB nû. 80


mei stofomslach

De stadige leafde fan Fetsje

Fan Teije Brattinga

Bântekening en stofomslach Murk Kuipers

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 80

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1964
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5, 180 siden 

KFFB nû. 81

De wûndere avontúren fan Prikke en Blokje

Fan Meint Visser

Bântekening en yllustraesjes jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 81

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1964
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Paperback, 20x13, 295 siden 


KFFB nû. 82


mei stofomslach

Kinke

Fan G.Spaanderman-Wielinga

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 82

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5, 208 siden

 


KFFB nû. 83
De sierlike Kroan

Fan Watse Cuperus

Omslachtekening Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 83

Utjefte ,,Friesch Dagblad'' Ljouwert 1965

Paperbackh, 20,5x13,5, 136 siden 

Ek útjown sûnder KFFB-vignet en nûmer

     


KFFB nû. 84
Pauwe-State

Fan Jante Geartsma

Tekeningen fan A.Bosma

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 84

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965

Paperback, 20x13,5, 55 siden 


KFFB nû. 85


mei stofomslach
Ek mar minsken

Fan P. Akkerman

Stofomslach en bânûntwerp Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 85

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965

Ynbûn mei stofomslach,, 20,5x13, 223 siden 
KFFB nû. 86
Flitspylk de Indianejonge

Fan G.Spaanderman-Wielinga

Bântekening en yllustraesjes Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 86

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Paperback, 20x13, 196 siden 


KFFB nû. 87
Martsje lit it net sitte

Fan H.Heeringa-Seepma

Tekeningen fan Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 87

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965

Paperback, 20x13, 176 siden 


KFFB nû. 88


mei stofomslach
By de wâl del

Fan A.A. v.d.Werf

Bântekening en stofomslach Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 88

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5, 160 siden 


KFFB nû. 89
Troch de nacht fan soarch en smerten

Fan A.A,. v.d.Werf

Bântekening Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 89

Diel   I By de wâl del
Diel   II Yn 'e berm lâns
Diel  III Op ' en paed

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965
Printe by Drukkerij Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20x13, 462 siden 


KFFB nû. 90


mei stofomslach
Doarp sûnder takomst

Fan Paulus Akkerman

Bânomslach Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 90

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965
Printe by Friesch Dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5, 203 siden


KFFB nû. 91

Bliid Boadskip

Forhalen út de bibel neiforteld foar lytse bêrn troch J.W.Zantema

Bânomslach / yllustraesjes beskikber steld fan de ,,American Bible Society''.

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 91

Yn gearwurking mei it Kristlik Frysk Selskip en de
Vereeniging tot verspreiding van de Heilige Schrift.

A.J. Osinga N.V. - Boalsert - 1965

Ynbûn (mei stofomslach?), 25x16, 596 siden

   

KFFB nû. 92


mei stofomslachDiggels

Koarte forhalen fan Teatske Alzum

Stofomslach en bânûntwerp: Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 92

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965

Ynbûn mei stofomslach, 24,5x16,  250 siden 


KFFB nû. 93
Eintsje Peteintsje
Frysk beukerboekje

Tekst en tekeningen fan E.S. de Jong

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 93

Drukkerij wurdt net oanjown

Niete, 17x13, 30 siden 


KFFB nû. 94


mei stofomslach

Jo haww sels de leije

Fan J.van Halen

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 94

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5,  207 siden KFFB nû. 95

Himelklanken

Dichtbondel fan B.A.Siebesma

Stofomslach en bânûntwerp: Jan van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 95

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1965
Printe by Friesch Dagblad, Ljouwert

Paperback, 20x13, 78 siden 


KFFB nû. 96


mei stofomslach

It loeder fan Clancarty

Fan G.Spaanderman-Wielinga

Stofomslach en bânûntwerp C.A.de Vries

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 96

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1966

Ynbûn mei stofomslach, 21x14, 200 siden 
KFFB nû. 97


mei stofomslach
Triedden út in poarperen tiid

Fan Frouk Jongema

Bân- en stofomslach J. v.d. Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 97

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1966
Printe by Drukkerij Friesch dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 21x14, 238 siden

KFFB nû. 98


mei stofomslach

... en de tijen komme en gean

Fan H.de Jong

Bânomslach Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 98

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1966
Printe by Friesch dagblad, Ljouwert

Ynbûn mei stofomslach, 21x14, 256 siden


KFFB nû. 99  De jonges fan 'e walfiskfarder

Fan Hein Faber

Bântekening en yllustraesjes J. van der Bij

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 99

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1966
Printe by Friesch dagblad, Ljouwert

Paperback, 20x13, 191 siden


KFFB nû. 100


mei stofomslach

De ramplesant

Fan A.A. van der Werf

Bânomslach en bânûntwerp Frits Klein

Kristlik Fryske Folks Bibleteek - nûmer 100

A.J.Osinga N.V. - Boalsert - 1966

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x13,5, 207 siden