De Fryske Bibleteek 1923-1979                 
 

 

De Fryske Bibleteek
1923-1979

De Fryske Bibleteek wie in feriening dy't útjefte mooglik makke fan boeken dy't oars net of mei muoite útjûn wurde koenen.

De feriening is yn 1923 troch Dr. Jacob Botke oprjochte. Hy wie 16 jier foarsitter. Nei in sterke stiging fan it ledetal yn de jierren 1957-1963 (ledetallen respektyflik 650 en 1550), benammen troch de aktiviteiten fan earelid W. Th. Zwart, sakke it ledetal stadichoan nei 877 yn 1974. It útjeftebelied is sûnt de jierren '60 frijwat tradisjoneel. De Fryske Bibleteek stipe oant 1958 mei in kollektyf abonnemint it tydskrift It Heitelân, dêrnei De Strikel. De leden waarden fan 1 of 2 titels jiers foarsjoen. De Fryske Bibleteek waard letter ferantwurdlik foar it Rely Jorritsma Fûns. De Fryske Bibleteek gie yn 1979 ticht. (Ut Wikipedy)

* De earste trije boeken binne al útjûn foar't De Fryske Bibleteek offisjeel oprjochte waard. By 't fjirde boek wurdt dy namme foar 't earst brûkt.
* De nûmering fan 'e boeken tusken '40 en '50 is tige ûndúdlik om’t der yn de kriichsjierren better net tefolle ynformaasje yn de boeken stean koe                                thús
De Fryske Bibleteek - nûmer 1

Kening Aldgillis

Epyske forbylding for great toaniel yn fiif útkomsten fen
D. Kalma

A.J.Osinga, Boalsert 1920

Ynbûn, 23x15, 167 siden, ynn. ƒ2,75 ynb. ƒ4,25oanklikkeDe Fryske Bibleteek - nûmer 2

Noarderljocht

Historyske forbylding yn twa útmomsten,
yn fersen fen D. Kalma

Utjower: A.J.Osinga - Boalsert - 1921

1e pringe 1921, 21x13,5, 48 siden, ynnaeid ƒ1,-

 


De Fryske Bibleteek - nûmer 3

ynbûn

Mei tank oan Jan Sibbel út Langwar foar boppesteande
útjefte en mannich oare boeken.


ynnaeid


De nije moarn

In karlêzing út it wirk fen jongfryske skriuwers en dichters
gearstald en ynlaet fen D. Kalma

Wirk fan Rixt, Rinke Tolman, R.P. Sybesma, D. Kalma, Theun de Vries, J.D. van der Mei, J. Oostenbrug, A. Jousma en P. van der Burg.

Meastentiids earder yn Frisia 1917-1921, Fryslân, Sljucht en Rjucht, Yn ús eigen tael.

Utjowwn by J.Kamminga to Dokkum, 1922

Ynbûn, 23x15, 98 siden, ynn. ƒ1,50 ynbûn ƒ2,50

 

J.Huizinga besprekt de karlêzing yn De Nieuwe Taalgids, juli-augustus 1922

J. Huizinga geeft een beschouwing over een bloemlezing uit Jong-Friese gedichten, onder de titel De Nije Moarn bijeengebracht door J. Kalma, ‘iemand van opmerkelijke begaafdheid, een geestdriftig temperament en een gevaarlijke gemakkelijkheid van productie’. De aanhalingen bewijzen ‘de fijnheid en den ernst van deze poëzie en een verrassende geschiktheid van het Friesch voor de hoogere lyriek’.
‘Is het ook zeer oorspronkelijk? - Het is onmogelijk, hier niet den onmiddellijken invloed waar te nemen van twee stroomingen. De eene is die van de Nederlandsche lyriek na 1880, met haar sterke verwantschap aan de Engelsche, die haar tot voorbeeld was. De sonnetten van Kalma beduiden de intrede van de jongere Nederlandsche dichtkunst in het Friesch. Het is eigenlijk geen gunstig teeken, dat de meeste van deze gedichten (evengoed als Kalma's proza) behoudens rijm en metrum zich bijna woord voor woord in het Nederlandsch laten transponeeren. De Friesche ziel beantwoordt dan toch blijkbaar vrij volkomen aan die van Nederland.
De andere invloed, die hier nawerkt, is de Duitschromantische.’ .... ‘De romantische inslag verraadt zich in het feit, dat deze jong-Friesche dichters, Kalma vooraan, zich nog steeds bedienen van de Oud-noorsche godenfiguren en mythologische begripppen, die met Friesland nooit iets uit te staan hebben gehad, en waarvan er sommige, als Bragi en Iduna, reeds in hun Oud-Yslandschen tijd een weinig naar de lamp roken.’ (p268)

 

   

Dreeg Fierder Bouwend

Yn 1923 wurdt De Fryske Bibleteek oprjuchte en bistiet dan oan't de lêste útjefte yn 1979.
Der wurde ferskate vignetten brûkt.

De Fryske Bibleteek - nûmer 4

It forgift


Fen R. Brolsma

De Fryske Bibleteek 4

Utjown by J. Kamminga to Dokkum, 1923

1e printinge, 22x14,5, 45 siden, ynnaeid ƒ0,80

De Fryske Bibleteek - nûmer 5

Gysbert Japiks
Frieske Rymlerije

Ljeafde en boartlike mingeldeuntjes fen Gysbert. Japicx

Fyfte printinge besoarge fen D.Kalma

Fryske Bibleteek - nûmer 5

Printe by A.J. Osinga, Greate Merk. Boalsert yn 1923

Foarste jefte, 22x15 siden, 43 siden, ƒ1,-De Fryske Bibleteek - nûmer 6


 
ynbûn


Ynnaaid, karton

Dit boek hat earder fan O.Santema west
De ljochte kimen


Samle wirk fen Marten Baersma.
Ynlaet en gearstald fen D. Kalma

De Fryske Bibleteek - nûmer 6 (stiet net yn it boek)

W.A.Eisma cs. - Ljouwert - 1925

Ynbûn, 23x15 , XXX + 271 siden, ynnaeid., ƒ3,50


                


De Fryske Bibleteek - nûmer 7
De jonge fen de Marsheide
- 4e printinge

In forhael fen Marten Baersma (Pseudonym fan Meint Hylkes Bottema)
.
De Fryske Bibleteek - nûmer 7

Dokkum - J. Kamminga 1925

Fjirde printinge, 34 siden, 23 cm   


De Fryske Bibleteek - nûmer 7
[8]
Jelmers jonge libben


In forhael fen Marten Baersma

De Fryske Bibleteek 7.
Op de list fan DFB Lok en lijen 1935 stiet dit boek as nûmer 8

W.A Eisma Cs. - Ljouwert - 1925

Ynbûn, papier, 24,5x15,5, 59 siden, ƒ0.50


Earder yn: Frisia Jrg. 1 (1918), jefte 1-8, en yn De ljochte kimen nûmer 6


De Fryske Bibleteek - nûmer 8
[9]

De jongste

In forhael fen Marten Baersma

De Fryske Bibleteek 8.
Op de list fan DFB Lok en lijen 1935 stiet dit boek as nûmer 9

W.A Eisma Cs. - Ljouwert - 1925

Ynbûn, papier, 24,5x15,5, 72 siden

 
Earder yn: Frisia Jrg. 2 (1918), jefte 1-10, en yn De ljochte kimen nûmer 6


De Fryske Bibleteek - nûmer 10


Shakespeare Hamlet, Prins fen Denemarken


Fryske oersetting [mei inkelde wirden foarôf en oanteikeningen]
fen T.E. Holtro
p

Útjown by J.Kamminga to Dokkum 1925

Ynbûn,  24x17, 114 siden

Nr 29 fan 75 exemplaren op better pompier en ynboun


    Opwaartsche wegen. Jaargang 4
. Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam 1926-1927


Enkele belangrijke Friese uitgaven.
Door K. Fokkema
  (246-248)
  1. Marten Baersma ‘De ljochte Kimen’
  2. Fedde Schurer ‘Fersen’
  3. T.E. Holtrop ‘Shakespeare Hamlet’.
  4. W. Lüpkes ‘Ostfriesische Volkskunde’.

Bovengenoemde werken behoren tot het belangrijkste van wat in 1925 in Friesland en in ‘groot Friesland’ is verschenen; en daar wij op verzoek van de redactie ons voorgesteld hadden in 't vervolg eens per jaar een Friese kroniek te geven, meenden we niet te mogen nalaten nu nog de aandacht van onze lezers te vragen voor enkele opmerkingen over deze boeken in de hoop ze zo ook in onze kringen bekend te maken.
Het eerste boek is een herdruk van het proza van Marten Baersma (M.H. Bottema), de jonge schrijver die te vroeg aan de Friese Beweging is ontvallen. Het is samengesteld en ingeleid door D. Kalma, de leider van de Jongfryske Mienskip. Kalma geeft ons hierin enkele trekken van 't karakter van de schrijver en 'n aantal aanhalingen uit diens brieven aan hem gericht, waaruit we vernemen hoe Marten Baersma werkte en met welke idealen hij bezield was. Eenvoud en klaarheid waren de grondtrekken van het karakter van deze zoon uit de ‘wouden’, grote liefde voor 't friese volk en voor de wijde velden en meren, waartussen hij zijn jeugdjaren te Oostermeer doorbracht voegde zich hierbij.
De eerste opgenomen novelle ‘De Jonge fen de Marsheide’ verscheen afzonderlik in 't begin van de Jongfriese beweging. We herinneren ons nog klaar de grote vreugde die we bij 't lezen ondervonden. Dat was iets dat we niet verwacht hadden. Was 't Fries zo rijk aan klank en ritme om deze natuurbeschrijvingen te kunnen geven? Kon deze schets niet de vergelijking weerstaan met b.v. 't werk van Brusse? Al was de jonge fen de Marsheide dan geen grote stadskind, maar groot geworden
in een hut tussen de poelen en heiden. Nu bij 't herlezen viel 't werkje ons wat tegen, vielen de gebreken ons meer in 't oog, 't onwaarschijnlike van 't geval drong zich aan ons op, hoewel de beschrijving van de natuur in deze water- en landwoestenij ook nu nog treft. De beide andere novellen ‘Jelmers jonge libben’ en ‘De Jongste’ vertonen in opzet grote overeenkomst met de eerste. Alle drie zijn vol van de heerlikheid van 't leven op 't vrije veld en doen ons genieten van de grote rust van de boer. Alle drie behandelen de ontwikkeling van de jongen tot de eerste, echte liefde. Baersma heeft in deze jongens schetsen zijn eigen jongelings dromen verteld. Dit verklaart ons ook de grote overeenkomst, die we ondanks de kleine verschillen, aantreffen. Meer had de schrijver niet ervaren, meer gaf hij niet. - Deze jongens zijn wat anders dan de andere, zij mijden 't al te drukke van de jeugd, zij beminnen de zonsondergangen en mogen graag staren in de verte, zonder evenwel hun leven te vermijmeren, want alle drie worden fikse boeren. Idealisties zijn ze: ‘for hjar laei de moaite fen it libben yn 'e fierte; dêrre, hwer 't loft en ierde bij elkoar komme, hwer 't jouns de loft sa sêft en heimich ljocht is. Dêrre woene hja beide hinne; net ien fen beiden ealge (vermoedde), det men der nea komme kin, det de kimen altijd like fier bliuwe.’
Van de drie novellen bevalt ons 't beste ‘Jelmers jonges libben’, 't minst ‘De Jongste’, hoewel ook hier enkele mooie gedeelten zijn aan te wijzen b.v. de droefheid van de jongste bij 't verlies van vader. Een viertal schetsen volgen nog - ook in dezelfde klare, eenvoudige taal, die rustig is als de grote, boereplaats op een zonnige Zondagmiddag.Het werk opent met een mooi portret van de auteur en sluit met 'n foto van de grafsteen, die door verwanten en vrienden op zijn graf opgericht is.De Fryske Bibleteek - nûmer 11It Heechhôf


Diel 1 fan de Heechôf-trilogy: It Hechhôf, It Aldlân en Richt

fen R.Brolsma

Omslach fen Dijkstra

De Fryske Bibleteek 11

To Snits by Brandenburgh & Co yn 1926

1e printinge 1926, ynbûn, 23x15, 165 siden.


De Fryske Bibleteek - nûmer 11It Heechhôf

Diel 1 fan de Heechôf-trilogy: It Hechhôf, It Aldlân en Richt

fen R.Brolsma

Omslach fen Dijkstra

De Fryske Bibleteek 11

To Snits by Brandenburgh & Co yn 1928

2e Printinge 1928, ynbûn, 23x15, 167 siden.
[3e printinge 1939]


 

 

 

 

 


De Fryske Bibleteek - nûmer 11


It Heechhôf


fen R.Brolsma

Omslach fen Dijkstra

De Fryske Bibleteek XI

Brandenburgh & Co - Snits - 1942

4e printinge 1942, ynbûn, 20,5x15, 246 siden.
[5e printinge 1948]


De Fryske Bibleteek - nûmer 12


Julius Caesar - Shakespeare


yn Fryske oersetting van T.E.Holtrop

De Fryske Bibleteek XII

By Brandenburgh & Co to Snits 1928

1e printinge, 23x15, 115 siden, ynnaeid.


De Fryske Bibleteek - nûmer 13

ynbûnynnaeidD.Kalma - De Fryske skriftekennisse fen
1897-1925


Trije dielen: I-II. Fen 1897-1925. I. Oersjuch en karlêzing. II. Foartsetting karlêzing. III. Fen 1876-1897. Ynlieding en karlêzing

Dl I-II Dokkum, 1928 en 1931

De Fryske Bibleteek nûmers 13, 23 en 49

Printe by Fa. J.Kamminga, Dokkum, 1928

Ynbûn mei stofomalach, 23x15,5, 325 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 14Foarste printinge 1929 - ynbûn


Foarste printinge 1929 - ynnaeid


Twadde printinge 1953  De Skarlún

Fen R.Brolsma

Mei bântekening fan Johan Dykstra

To Snits by Brandenburgh en Co. 1929

Ynbûn en ynnaeid, 23x15,5, 129 siden
Twadde printinge út 1953  
  
Gjin nûmer fan De Fryske Bibleteek
Stofomslach en bânvignet fan Jeh. Mulders
Drukkerij Laverman N.V. Drachten
Ynbûn mei stofomslach, 21x14, 186 siden

                                  .

        

 


De Fryske Bibleteek - nûmer 15

It Draeimounlefamke


Fen B.S.Pollema

Brandenburgh & Co, Snits

1e printinge 1929, ynbûn, 20,5x15, 246 siden.


De Fryske Bibleteek - nûmer 16De ljochte ierde


Nije fersen van O.Postma

to Snits by Brandenburgh & Co yn 1929

1e printinge, ynbûn, 21x15,5, 64 siden.

De Fryske Bibleteek - nûmer 17

XVII

Yn it boek Paed oer't hiem fan Nycle Haisma út 1937 stiet by fersin XVII wylst it XLII wêze moast.Thomas a Kempis - It Neifolgjen fan Christus

Fryske oersetting fen A.H. de Vries

Fryske Bibletekk - Nûmer 17

A.J.Osinga - Boalsert 1929

Ynbûn, 21x15, 200 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 18


De Gouden Ûre


Fersen fen J.H.Brouwer

De Fryske Bibleteek XVIII

To Snits by Brandenburgh & Co yn 1930

Paperback, 20x15, 70 siden.

De Fryske Bibleteek - nûmer 19


It Frysk Eigene


Forsprate stikken oer tael en taelgebrûk

fen O.H. Sytstra

De Fryske Bibleteek XIX

Printerij A.J.osinga - Boalsert - 1930

1e printinge 1930, 21x15, 70 siden, ynnaeid.

De Fryske Bibleteek - nûmer 20

Utflecht


Fersen fen Fedde Schurere

De Fryske Bibleteek XX

Utjown en printe by Fa. J.Kamminga Des. 1930

Bân en houtfyk E.Caspers, Ljouwert

1e printinge 1930, 24,5x14,5, linnen, [ 72 siden]..

De Fryske Bibleteek - nûmer 21


In fijân fen Minsken


(,,Le Misanthrope")

Komeedzje yn fiif útkomsten fen Molière yn Fryske oersetting fen D.Kalma

Brandenburgh & Co. to Snits - 1930

Ynnaeid, 20x15, 78 siden.

De Fryske Bibleteek - nûmer 22Masters fen  'e romte


Sketsen út é Fryske fûgelwråld fen S.M. van der Galiën

Brandenburgh & Co. to Snits - 1931

Swart/wyt foto's fan de skriuwer

Ynb ûn mei stofomslach (selde tekening) 19x14, 191 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 23
D.Kalma - De Fryske skriftekennisse fen 1897-1925

Diel II

Trije dielen:
I-II. Fen 1897-1925. I. Oersjuch en karlêzing.
II. Foartsetting karlêzing.
III. Fen 1876-1897. Ynlieding en karlêzing

Diel I-II Dokkum, 1928 en 1931

De Fryske Bibleteek nûmers 13, 23 en 49

Printe by Fa. J. Kamminga, Dokkum, 1931

Ynbûn (mei stofomalach), 23x15,5, 325 sidenDe Fryske Bibleteek - nûmer 24


Neisimmer


fen R.Brolsma

Omslach fan Dijkstra

De fryske Bibleteek - nûmer XXIV
útjown by Brandenburgh & Co - Snits - 1931

Ynbûn, 23x15,5, 114 siden

R. Brolsma. Neisimmer. [Mei bântekening fan Johan Dykstra en omslachtekening fan Joh. Mulders]. De Fryske Bibleteek, Nûmer XXIV. Brandenburgh en Co., Snits, 1931, 120 blz., 16 × 23 cm.

N e i s i in m e r, fen R. Brolsma. Nü. XXIV fen De Fryske Bibleteek. Utjown by Brandenburg en Co. to Snits. As tredde novelle fen Brolsma yn de Fryske Bibleteek is nou dit forhael titkaem, dat earder yn forfolchstikken yn Frisia stien hat. It forhellet fen in deftige aldfeint, by hwa 't in jong arbeidersfamke as hüsfroufaem komt to wenjen. De bywêzichheid fen dit jonge, knappe dinkje is reden, dat hy slim eigen iensumens fielt. Stadichoan wirde syn fielingen for it famke fordjippe, mar as aristokraet uteret hy dat net. Pas nei in frjemde merkereis, as er siik wirdt en op stjèrren leit, bikent er hjar syn Ijeafde. En dan is it boek üt. It is hwet in nuver forhael, hwer 't de beide haedpersoanen hwet yn de vskimer stean fen alle mogelike omballingen. Fensels — <5k dizze novelle fen Brolsma is libben biskreaun en wy hoeve net mear to sizzen dat de skriuwer in greatmaster is yn it titbyldzjen fen it Fryske gea en fen Fryske tastannen. Mar hy rekket net oan de psycho-analyse fen de beide ljue, hwer 't dit forhael om draeit. Wy -wille (ek nei de léste blêdkant net) üt noch yn hwet dr yn hjar hollen en herten onigiet. Dat üntbrekt oan dizze skets, hweryn wy lykwols moaije, teare einen fine. De ütjower hat it boekje yn in moderne — howol hwet in ünfryske omslach dien
.

De Fryske Bibleteek - nûmer 25
De Grietenij Dantumadiel


Fen Dr. J. Botke

De Fryske Bibleteek Nû. XXV

Utjown: Fa. J. Kamminga, Dokkum 1932

Ynbûn, 24 cm. 335 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 26


It Anker

In bondel forhalen fen Rintje Pieter Sybesma

De Fryske Bibleteek XXVI

Brandenburgh & Co. to Snits - 1932

Ynbûn
, 23x15 - 152 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 27


Macbeth


Fen William Shakespeare yn oersetting fen D.Kalma

Snits : Brandenburgh & Co. ,1932

Ynb

Ynbûn, 100 siden, 23 cm

De Fryske Bibleteek - nûmer 28


Gedichten fen Rilke


Oerset fen O. Postma

Snits, Brandenburgh & C0. 1933

Ynnaeid, 70 siden, 21 cm

De Fryske Bibleteek - nûmer 29mei stofomslach


Hengist en Horsa
  (419 nei Chr.)

Fen S.Kloosterman

De Fryske Bibleteek XXIX

Brandenburgh en Co. to Snits - 1933

Ynbûn mei stofomslach, 21x15, 102 siden ƒ1,90; ynnaeid ƒ1,40


                                                           ynnaeid

Advertinsje út ûnbekende krante 1933/34


De Fryske Bibleteek - nûmer 30


Toer en Tsjerke


Troch E.B. Folkertsma

De Fryske Bibleteek nummer 30

Utjown by Fa. J.Kamminga - 1934 - Dokkum

De Fryske Bibleteek - nûmer 31

Fersen


Fen Pyt van der Burg

De Fryske Bibleteek XXXI

By Brandenburgh & Co. to Snits - 1934

Ynnaeid, 20,5x15, 39 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 32

          Fryske sketsen

              Fen ûnderskate skriuwers

              De Fryske Bibleteek nûmer XXXII55/*+ 

              Bân en houtfiken fen Johannes Mulders

             Utjown by A.J. Osinga - Boalsert - 1934

             Ynbûn, 20,5x14,5, 259 siden

       De Fryske Bibleteek - nûmer 33


De Roardisten


In skiedkindich tonielstik yn saun taferielen troch Douwe Kalma

De Fryske Bibleteek nû. XXXIII

Utjown by Brandenburgh & Co. to Snits - 1934
De Fryske Bibleteek - nûmer 34


Efter it oargel


Fersen fen Douwe H. Kiestra

De Fryske Bibleteek XXXIVBrandenburgh & Co. to Snits - 1935De Fryske Bibleteek - nûmer 35


Lok en lijen


Forhalen út it bûnte libben fen B.R.S.Pollema

By Brandenburgh & Co. to Snits - 1935

Ynbûn, 21x16, 441 siden

 

Efteryn dit boek it oersjoch 1935 mei 34 titels
NB. De nûmers 25 en 26 binne ferwiksele op dizze listDe Fryske Bibleteek - nûmer 36

Natûr en gea
- Lette en iere bloei -1936

In rige boekjes wijd oan geakinde, folklore en Fryske plante- en dierewrâld.

Fen Dr. Jacob Botke

De Fryske bibleteek.XXXVI, XXXVII, XLI, XLVI, LIII, LXVI

-  I. Lette en iere bloei - 1936
- II. Peaskepronk en pinksterrynskens
- III. Midsimmerbloei
- IV. Yn dûnkere dagen
- V. Midwintergrien
- VI. Yn en om de Reidwâl

Snits - Brandenburgh & Co. 1936 - 1941

Ynnaeid, 17,5x12,5, 80 sidenDe Fryske Bibleteek - nûmer 37

Natûr en gea
- Peaskepronk en pinksterrynskens - 1937

In rige boekjes wijd oan geakinde, folklore en Fryske plante- en dierewrâld.

Fen Dr. Jacob Botke

De Fryske bibleteek.XXXVI, XXXVII, XLI, XLVI, LIII, LXVI

-  I. Lette en iere bloei
- II. Peaskepronk en pinksterrynskens - 1937
- III. Midsimmerbloei.
- IV. Yn dûnkere dagen
- V. Midwintergrien
- VI. Yn en om de Reidwâl.

Snits Brandenburgh & Co. 1936 - 1941

Ynnaeid, 17,5x12,5, 80 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 38


Lunchroom


De fersen fan Joh.J. de Jong

Foaropwird fan Fedde Skurer, amsterdam, 15 july 1936

Brandenbutgh & Co. Snits 1936

Ynnaeid 20x15, 40 siden                  


De Fryske Bibleteek - nûmer 39

     Út de Gielgoerde I - foarste diel 1936

       Novellen en oar Proaza fen S.Kloosterman

       De Fryske Bibleteek nû. 39

        Fa. A. J. Osinga - Boalsert - 1936

        Diel I hat nûmer 39 yn De Fryske Bibleteek, it Oarde Diel út 1944 hat gjin nûmer

      

      De Fryske Bibleteek - nûmer 39a

     Út de Gielgoerde II
- oarde diel 1944

        Novellen en oar Proaza fen S.Kloosterman

        Fa. A. J. Osinga - Boalsert - 1944

         Diel I hat nûmer 39 yn De Fryske Bibleteek, it Oarde Diel út 1944 hat gjin nûmer

       

      De Fryske Bibleteek - 1963mei stofomslach
      Út de Gielgoerde II
- karlêzing 1963

         Novellen en oar proaza fen S.Kloosterman

          Drukkerij en Utjowerij laverman N.V. Drachten - 1963

          Karlêzing út de beide eardere útjeften 1963 en 1944

           Ynbûn mei stofomslach, 20,5x14, 163 siden

           


De Fryske Bibleteek - nûmer 40ynbûn


ynnaeidDe sûnde fan Haitze Holwerda
Fen U. van Houten

1e printinge by De Fryske bibleteek 1938, dan moat it wol nûmer 40 wêze.
Der stiet XLIII yn it boek mar dat nûmer hat it boek Richt justjes fierderop ek.
Ik tink dat troch de dieltsjes Natûr en gea en ek in oare útjowerij de nûmering trochelkoar rekke is.


Utjown fen ''De Fryske Bibleteek'' Ljouwert (Huzum, Alb.Cuypstrj.18) 1938

Ynbûn en ynnaeid, 22x16, 165 siden

                                                                          Ljouwerter Krante 18 november 1938
                 

1e printinge 1938
1e printinge 1938
2e printinge 1939
3e printinge 1941
4e printinge 1943
5e printinge 1947
 
6e printinge 1954
7e printinge 1961
8e printinge 1969
9e printinge 1983
11e printinge 2010
 


De Fryske Bibleteek - nûmer 41

Natûr en gea
- Midsimmerbloei - 1937
In rige boekjes wijd oan geakinde, folklore en Fryske plante- en dierewrâld.

Fen Dr. Jacob Botke

De Fryske bibleteek.XXXVI, XXXVII, XLI, XLVI, LIII, LXVI

-  I. Lette en iere bloei
- II. Peaskepronk en pinksterrynskens
- III. Midsimmerbloei - 1937
- IV. Yn dûnkere dagen
- V. Midwintergrien
- VI. Yn en om de Reidwâl.

Snits Brandenburgh & Co. 1936 - 1941

Ynnaeid, 17,5x12,5, 80 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 42
 


Utjefte 1937 mei (forkeard) nûmer XLII fan De Fryske BibleteekUtjefte 1937 sûnder nûmer fan De Fryske Bibleteek


Paed oer 't hiem

Roman fen Nyckle J. Haisma

De Fryske Bibleteek XLII.
By fersin stiet der XVII

Der is ek in útjefte sûnder DFB-nûmer, fierders krekt gelyk. A.J. Osinga, Boalsert, 1937

Ynbûn, 20.5x15,5 , 198 siden.

1937 Nyckle J. Haisma. Paed oer 't hiem. Roman. [Mei omslachtekening fan J. Kloek]. De Fryske bibleteek XLII. A.J. Osinga, Boalsert, 1937, 200 blz., 15.5 × 20.5 cm.
  [In november 1941, oktober 1942 en juni 1943 verschenen van deze roman een 2e, 3e en 4e druk. In deze ongewijzigde herdrukken werd de druk niet aangegeven om verschijning in oorlogstijd mogelijk te maken].

Fan Paed oer 't hiem binne yn 1941, 1942 en 1943 werprintingen útkommem. Der waerd net tofolle yn 'e boeken oanjown om it útjaen yn 'e oarlochstiid mooglik te meitsjen.                                                         De Fryske Bibleteek
by nûmer 42


Peke Donia de koloniaal - 1943

Sammelútjefte fan Paad oer 't hiem (1937) en Paed nei eigen hoarnleger (1940)

Troch Nycle J.Haisma

Neffens my gjin nûmer yn De Fryske Bibleteek.

1e printinge 1943, 2e printinge 1952, 3e printinge 1965, 4e printinge 1976, 5e printinge 1992 en 6e pringe 1993 (yn de rige Fryske Klassiken: nr. 2), 7e printinge 2010 (Nije Biblioteek)

Peke Donia de koloniaal
Peke Donia, de koloniaal is it ferhaal fan in Fries om utens, dyt langst hat nei it heitelân, mar it yn Fryslân ek net fine kin. It is de striid tusken langstme nei de ûnbekende fierten en ûnwennigens nei it fertroude fan de bernetiid. De iensumens fan de minske wurdt op in tige byldzjende wize beskreaun.
It boek is in bondeling fan wat oarspronklik twa romans wiene: Paed oer t hiem (1937) en Paed nei eigen hoarnleger (1940), dyt yn 1943 foar it earst yn ien bân útjûn waarden as Peke Donia, de koloniaal. Dizze útjefte is de werútjefte fan de seisde printing út 1992 mei in neiwurd fan T. Steenmeijer-Wielenga.1e printinge 1943
2e printinge 1952
3e printinge, 4e printinge
5e en 6e printinge 1992
7e printinge 2009
 


De Fryske Bibleteek - nûmer 43

(it is diel 3 fan de
trilogy, en komt einliks pas nei It Aldlân 45)


mei stofomslach


           Richt


                Diel 3 fan de Heechôf-trilogy: It Hechhôf, It Aldlân en Richt

                Troch R.Brolsma

                De bântekening is fan E.Caspers

                Snits - Brandenburgh & Co. - 1947

                  Ynbûn, 20,5x15, 291 siden. ƒ4,90

       

              


De Fryske Bibleteek - nûmer 44mei stofomslach

Op wyld-skar

Troch H.de Jong

Omslachtekening: Frunlen ??

Brandenburgh & Co. - Snits 1948

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x15, 291 siden

By Tresoar wurdt dit boek as nûmer 64 oanjown, yn't boek stiet it nûmer 44. Der wurde wol gauris flaters met Romeinske sifers makke.....

 


De Fryske Bibleteek - nûmer 45
(1e)

It Âldlân

Diel 2 fan de Heechôf-trilogy: It Hechhôf, It Aldlân en Richt


Troch R.Brolsma

Foarste printinge 1938

DFB XXXXV

Snits - Brandenburgh & Co. - 1938

Ynbûn, 21x15,5, 210 siden
       


De Fryske Bibleteek - nûmer 45
(2e)

It Âldlân


Diel 2 fan de Heechôf-trilogy: It Hechhôf, It Aldlân en Richt


Troch R.Brolsma

Twadde printinge 1941

DFB XXXXV


Snits - Brandenburgh & Co. - 1941

Ynbûn, 21x15,5, 210 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 45
(3e)

It Âldlân


Diel 2 fan de Heechôf-trilogy: It Hechhôf, It Aldlân en Richt

Troch R.Brolsma

Tredde printinge - 1944

DFB XXXXV (selde nûmer)

Snits - Brandenburgh & Co. - 1944

Ynbûn, 21x15,5, 210 siden 


De Fryske Bibleteek - nûmer 45
(4e)


mei stofomslach

It Âldlân


Diel 2 fan de Heechôf-trilogy: It Hechhôf, It Aldlân en Richt

Troch R.Brolsma

Fjirde printinge 1948

DFB XXXXV (selde nûmer)

Snits - Brandenburgh & Co. - 1948

Ynbûn mei stofomslach, 21x15,5, 210 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 46

 Natûr en gea
- diel IV: Yn dûnkere dagen - 1938

In rige boekjes wijd oan geakinde, folklore en Fryske plante- en dierewrâld.

Fen Dr. Jacob Botke

De Fryske bibleteek.XXXVI, XXXVII, XLI, XLVI, LIII, LXVI

-  I. Lette en iere bloei
- II. Peaskepronk en pinksterrynskens
- III. Midsimmerbloei
- IV. Yn dûnkere dagen - 1938
- V. Midwintergrien
- VI. Yn en om de Reidwâl.

Snits Brandenburgh & Co. 1936 - 1941

Ynnaeid, 17,5x12,5, 80 siden

Ek publisearre yn: It Heitelân; jrg. 19 - jrg. 20

De Fryske Bibleteek - nûmer 47

Frysk Sêgeboek
- Diel I: Mythologyske sêgen - 1939

fen
S.J. van der Molen

Ynlieding fen Prof.Dr. J.M.N. Kapteyn

Printsjes fen J. Mulders


Diel  I: Mythologyske sêgen - 1939 - siden fan 1 - 124
Diel. II: Mythologyske sêgen, bislút. Divelsêgen - 1940 - siden fan 125 - 254
Diel III: Histoaryske sêgen - 1941 - siden 255 - 390
Diel IV: Leginden - 1943 - siden 391 - 544

Utjown. mei stipe fen de Prov. Underwiisrie fen Fryslân, Notaris N. Ottema to Ljouwert, de Fryske Akademy en it Friesch Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde

De Fryske Bibleteek 47, 51, 55 en 61 - 1939 - 1943

Yn it jier MCMXL útjown to Assen fen Van Gorcum & Comp. N.V.
(G.A.Hak & H.J.Prakke)

Ynbûn, 21x15,5, siden fan 1 - 124Foar de fjouwer boekwurken is in útjowersbân makke
De Fryske Bibleteek - nûmer 48


 De jonge priiskeatser : In forhael for bêrn fen 12-80 jier


Troch Nynke fen Hichtum (peud. S. M. D. Troelstra-Bokma de Boer)

Mei printsjes fen Tsjeard Bottema.


Ljouwert - Eisma - 1939

Ynbûn mei stofomslach, 23 cm, 183 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 49


De Fryske Skriftekennisse fen 1876-1897
Ynlieding en karlêzing
mei 8 portretten

fan Dr. D.Kalma

De Fryske Bibleteek nû. 49


Printe by Fa. J. Kamminga to Dokkum, A.D. 1939

Ynbûn linnen, 23x15, 237 siden

De Fryske Bibleteek nûmers 13, 23 en 49


   Ljouwerter Krante Jiergearkomst Fryske Bibleteek 29 maart 1940
De Fryske Bibleteek - nûmer 50Mei stofomslach


Foarste printinge 1940

  
Twade printinge, ek 1940Paed nei eigen Hoarnleger


Roman fan Nyckle J. Haisma

   Foarste Part: It Lân
   Twade Part: It Wiif
   Trêdde Part: It Hûs

[De Fryske bibleteek, Nû. L.] (Stiet net yn it boek)

Fa. A.J. Osinga, Boalsert, [september] 1940,

Ynbûn, 15X20.5, 289 siden

Fan Paed nei eigen hoarnleger binne yn 1940, 1942 en 1943 werprintingen útkommem. Der waerd net tofolle yn 'e boeken oanjown om it útjaen yn 'e oarlochstiid mooglik te meitsjen.


Op 'stofomslach fan it boek:
  

De Fryske Bibleteek
by nûmer 50Peke Donia de koloniaal - 1943

Sammelútjefte fan Paad oer 't hiem (1937) en Paed nei eigen hoarnleger (1940)

Troch Nycle J.Haisma

Neffens my gjin nûmer yn De Fryske Bibleteek.

1e printinge 1943, 2e printinge 1952, 3e printinge 1965, 4e printinge 1976, 5e printinge 1992 en 6e pringe 1993 (yn de rige Fryske Klassiken: nr. 2), 7e printinge 2010 (Nije Biblioteek)

Peke Donia de koloniaal
Peke Donia, de koloniaal is it ferhaal fan in Fries om utens, dyt langst hat nei it heitelân, mar it yn Fryslân ek net fine kin. It is de striid tusken langstme nei de ûnbekende fierten en ûnwennigens nei it fertroude fan de bernetiid. De iensumens fan de minske wurdt op in tige byldzjende wize beskreaun.
It boek is in bondeling fan wat oarspronklik twa romans wiene: Paed oer t hiem (1937) en Paed nei eigen hoarnleger (1940), dyt yn 1943 foar it earst yn ien bân útjûn waarden as Peke Donia, de koloniaal. Dizze útjefte is de werútjefte fan de fiifde en seisde printing út 1992-1993 mei in neiwurd fan T. Steenmeijer-Wielenga.
De Fryske Bibleteek - nûmer 51

Frysk Sêgeboek
- Diel II: Mythologyske sêgen, bislút. Divelsêgen - 1940

fen
S.J. van der Molen

Printsjes fen J. Mulders


Diel  I: Mythologyske sêgen - 1939 - siden fan 1 - 124
Diel. II: Mythologyske sêgen, bislút. Divelsêgen - 1940 - siden fan 125 - 254
Diel III: Histoaryske sêgen - 1941 - siden 255 - 390
Diel IV: Leginden - 1943 - siden 391 - 544

Utjown. mei stipe fen de Prov. Underwiisrie fen Fryslân, Notaris N. Ottema to Ljouwert, de Fryske Akademy en it Friesch Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde

De Fryske Bibleteek 47, 51, 55 en 61 - 1939 - 1943

Yn it jier MCMXL útjown to Assen fen Van Gorcum & Comp. N.V.
(G.A.Hak & H.J.Prakke)

Ynnaeid, 21x15,5, siden fan 125 - 254


Foar de fjouwer boekwurken is in útjowersbân makke
De Fryske Bibleteek - nûmer 52


Fen twa wallen


Fersen fan Fedde Schurer

De Fryske Bibleteek nû. LII

Brandenburgh & Co., Snits
- 1940

Ynnaeid, 20x15 cm, 96 siden
                                

 

De Fryske Bibleteek - nûmer 53


Natûr en gea
- Diel 5. Midwintergrien - 1940

In rige boekjes wijd oan geakinde, folklore en Fryske plante- en dierewrâld.

Fen Dr. Jacob Botke

De Fryske bibleteek.XXXVI, XXXVII, XLI, XLVI, LIII, LXVI

- 1. Lette en iere bloei
- 2. Peaskepronk en pinksterrynskens
- 3. Midsimmerbloei
- 4. Yn dûnkere dagen
- 5. Midwintergrien -1940
- 6. Yn en om de Reidwâl

Snits Brandenburgh & Co. 1936 - 1941

Ynnaeid, 17,5x12,5, 80 siden


Ek publisearre yn: It Heitelân; jrg. 19 - jrg. 20
De Fryske Bibleteek - nûmer 54
????


De Fryske Bibleteek - nûmer 55
Frysk Sêgeboek
- Histoaryske sêgen - 1941

fen
S.J. van der Molen

Printsjes fen J. Mulders


Diel  I: Mythologyske sêgen - 1939 - siden fan 1 - 124
Diel. II: Mythologyske sêgen, bislút. Divelsêgen - 1940 - siden fan 125 - 254
Diel III: Histoaryske sêgen - 1941 - siden 255 - 390
Diel IV: Leginden - 1943 - siden 391 - 544

Utjown. mei stipe fen de Prov. Underwiisrie fen Fryslân, Notaris N. Ottema to Ljouwert, de Fryske Akademy en it Friesch Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde

De Fryske Bibleteek 47, 51, 55 en 61 - 1939 - 1943

Yn it jier MCMXLI útjown to Assen fen Van Gorcum & Comp. N.V.
(G.A.Hak & H.J.Prakke)

Ynnaeid, 21x15,5, siden fan 255 - 390

Foar de fjouwer boekwurken is in útjowersbân makke 
 De Fryske Bibleteek - nûmer 56

Natûr en gea
- 6. Yn en om de Reidwâl - 1941

In rige boekjes wijd oan geakinde, folklore en Fryske plante- en dierewrâld.

Fen Dr. Jacob Botke

De Fryske bibleteek.XXXVI, XXXVII, XLI, XLVI, LIII, LXVI

- 1. Lette en iere bloei
- 2. Peaskepronk en pinksterrynskens
- 3. Midsimmerbloei
- 4. Yn dûnkere dagen - 1938
- 5. Midwintergrien -1940
- 6. Yn en om de Reidwâl - 1941

Snits Brandenburgh & Co. 1936 - 1941

Ynnaeid, 17,5x12,5, 80 siden


Ek publisearre yn: It Heitelân; jrg. 19 - jrg. 20

                         Utjown koart nei it ferstjerren fan Dr. Jacob Botke
De Fryske Bibleteek - nûmer 57 - 1942

De gouden swipe
- 2e printinge

Roman fan Abe Brouwer

Der stiet gjin DFB-nûmer yn

Fa.A.J.osinga - Boalsert - 1942

Ynbûn, 20,5x15, 230 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 57 - 1942

De gouden swipe
- 3e printinge

Roman fan Abe Brouwer

Der stiet gjin DFB-nûmer yn

Fa.A.J.osinga - Boalsert - 1942

Ynbûn, 20,5x15, 230 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 57 - 1943
De gouden swipe
- 5e printinge

Roman fan Abe Brouwer

Der stiet gjin DFB-nûmer yn

Fa.A.J.osinga - Boalsert - 1943

Ynbûn, 20,5x15, 230 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 57 - 1943


De gouden swipe
- 6e printinge

Roman fan Abe Brouwer

Der stiet gjin DFB-nûmer yn

Fa.A.J.osinga - Boalsert - 1943

Ynbûn, 20,5x15, 230 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 57 -

De gouden swipe
-

Roman fan Abe Brouwer

Der stiet gjin DFB-nûmer yn

Fa.A.J.osinga - Boalsert -

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x15, 230 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 57


De gouden swipe
- 8e printinge

Roman fan Abe Brouwer

Omslach fan J. van der Bij

Der stiet gjin DFB-nûmer yn

.A.J.osinga N.V. Boalsert

Paperback, 20,5x13, 260 siden


De gouden swipe - Abe Brouwer - 13e printinge 2010

De Gouden Swipe - Nije bibliotheek


Fan Abe Brouwer

Uitgeverij Elikser B.V.

Paperback, april 2010 , 260 siden isbn 9789089541802


Douwe Ates Wallinga syn grutste dream is it winnen fan de Gouden Swipe by de hynstedraverij. Mei syn djoere leafhawwerij ferspilet er hast syn pleats. Dat wurdt foarkommen troch in liening fan in dubieuze freon, mar syn frou Lysbet 'moat de rinte betelje'. As soan Ate letter de wierheid ûntdekt kriget er spul mei syn heit en krijt er ûnderdak op de pleats by syn omke Ids. As stamhâlder Ate fereale rekket op de dochter fan de arbeider is der noch in kear spul. De striid tusken heit en soan wurdt by eintsjebeslút op de drafbaan útfochten. De Gouden Swipe wie de earste roman fan Abe Brouwer. Foar it ferskinen yn 1941 waard it ferhaal al as fúljeton yn it wykblêd Sljucht en Rjucht publisearre. It is ien fan de meast lêzen Fryske boeken en waard ferfilme troch Steven de Jong. Dit boek is de werútjefte fan de tolfde printing


De Fryske Bibleteek - nûmer 58

Tjitte Winia

Troch L.Brolsma

Mei bântekening fan R.N. ?

Brandenburgh & Co. - Snits - 1941

Ynbûn, 20,5x15, 152 siden


Yn it boek stiet nû. CVIII mar dat is in fersin. It moat LVIII wêze.

               


De Fryske Bibleteek - nûmer 59
It widdou's bêrn

Troch R.Brolsma

Mei bân- en omslachtekening fan E. Caspers

Brandenburgh & Co. - Snits - 1941

Ynbûn, 21x15,5, 276 siden

Yn it boek stiet nû. CIX mar dat is in fersin.
It moat LIX wêze.


Ûnderskaat papier- en omslachmateriaal yn 'e selde
útjefte troch de krappe wrâldkriichstiid.


                        De Fryske Bibleteek - nûmer 60


Balladen en lieten


Troch D.A. Tamminga

Mei houtfyken fan Joh. Mulders

Dokkum : Kamminga, [1942]De Fryske Bibleteek nû. 60

Ynnaeid, 23,5x15,5, 59 siden,


            


De Fryske Bibleteek - nûmer 61
Frysk Sêgeboek
- Diel IV: Leginden - 1943

fen
Sytse Jan van der Molen 1912-1995

Printsjes fen Joh.. Mulders


Diel  I: Mythologyske sêgen - 1939 - siden fan 1 - 124
Diel. II: Mythologyske sêgen, bislút. Divelsêgen - 1940 - siden fan 125 - 254
Diel III: Histoaryske sêgen - 1941 - siden 255 - 390
Diel IV: Leginden - 1943 - siden 391 - 544

Utjown. mei stipe fen de Prov. Underwiisrie fen Fryslân, Notaris N. Ottema to Ljouwert, de Fryske Akademy en it Friesch Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde

De Fryske Bibleteek 47, 51, 55 en 61 - 1939 - 1943

Yn it jier MCMXLIII útjown to Assen fen Van Gorcum & Comp. N.V.
(G.A.Hak & H.J.Prakke)

Ynnaeid, 21x15,5, siden fan 399 - 544


Foar de fjouwer boekwurken is in útjowersbân makke
De Fryske Bibleteek - nûmer 62

Oarehelte Erfskip

Troch W.Couperus

Fa.A.J.Osinga - Boalsert - 1943

Ynbûn, 23x15, 159 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 63
           


Ein fen 'e mars


Troch Ulbe van Houten

Gjin nûmer fan De Fryske Bibleteek

1945 - Brandenburgh & Co. - Snits

Ynbûn, 21x15, 94 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 64


Abbingawâld

Troch Sj. van der Schaaf

Bânkening Tsj.Tuinstra

Brandenburgh & Co. - Snits 1947

Ynbûn, 21x15, 250 siden, ƒ3,90

De twadde printinge is pas yn 1999 yne rige Fryske Klassiken II: nûmer 6

                                                       

 
De Fryske Bibleteek - Nûmers 65 en 66
Dit soene faeks wol de nûmers 65 en 66 wêze kinne dy't yn 1943
net trochlitten waerden en de
nûmers XL en XXXXV hawwe.

Ynformaesje DBNL


 
De Fryske Bibleteek - nûmer 67Mei stofomslach

Forgetten post


Troch R.W. van Tuinen

De Fryske Bibleteek nû. 67

Snits : Brandenburgh & Co., 1949

Ynnaeid, 20x15, 94 siden


                                      


De Fryske Bibleteek - nûmer 68


Hessel Ypma


Fan P.Akkerman

Marrum, Hjerst '43 - Peaske '44

De Fryske Bibleteek nû. 68

Fa. J.Kamminga - Dokkum 1949

Ynbûn, 23,5x16, 196 siden


By de fjirde printinge yn 2011:
Haadpersoan Hessel Ypma is net in sympatyk personaazje. Hy is stoef en swijsum, in rêsteleaze wrotter en wramer, en tagelyk in grutte ynklauwer, want jild is foar him it iennichste dat telt. Hessel makket slachtoffers en dy lit Akkerman syn lêzers sjen. Mar Hessel sels feroaret gjin sprút. It ferhaal spilet him ôf yn in wrâld dy't net mear bestiet. Mar de Hessel Ypma's binne fan alle tiden: fûle, deune gjirremiten mei wa't jo eins begrutsjen hawwe moatte. Paulus Akkerman skreau Hessel Ypma yn it lêste oarlochsjier. De roman stiet yn de tradysje fan de Fryske 'boereroman'. It boek ferskynde foar it earst yn 1949 yn de Fryske Bibleteek. Dizze fjirde printing is in werútjefte fan de tredde út 1993 yn de rige 'Fryske Klassiken i', mei in neiwurd fan Tineke Steenmeijer-Wielenga
De Fryske Bibleteek - nûmer 69


Spegelskrift


Fersen fan Sjoerd Spanninga

De Fryske Bibleteek Nû. 69

Snits - Brandenburgh & Co. - 1949

Ynnaaid, 20x15 - 80 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 70mei stofomslach

Earste Keur


Samle sketsen fan B.Tuinstra

De Fryske Bibleteek LXX

Snits - Brandenburgh & Co. - 1949

Ynbûn mei stofomslach, 20,5 x15 - 147 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 71


Eachweiding


Troch E.B.Folkertsma

Yn dit boek binne stikken opnommen út it Friesch Dagblad fan 1924, Yn ús eigen Tael fan 1924 oant 1930, De Stim fan Fryslân 1928 en 1929

Utjowerij Fa. J. Kamminga, Dokkum 1950


Ynbûn, 23x15,5, 236 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 72Mei stofomslach

Ôfgeand tij

Troch Hein Faber

Mei tekeningen fan Tjeerd Tuinstra

De Fryske Bibleteek nû. 72 (Stiet net yn it boek)

(Yn 1970 in twadde printinge : Ofgeand tij. Mei tekeningen fan Tjeerd Tuinstra).

Frentsjer [Franeker] : Wever, [1950]

Ynbûn mei stofomslach, 21x15,5 cm, 212 siden


NB Hein Faber skriuwt yn 1937 as Hein van Makkum: De ondergang van de PH 24. mei yllustraasjes fan W.G. van de Hulst jr.


1934 : De PH 24 antwoordt niet!! Mei yllustraasjes fan F.A. Ahlberg.
1937 : De ondergang van de PH 24. Mei yllustraasjes fan W.G. van de Hulst jr.

                       De Fryske Bibleteek - nûmer 73mei stofomslach

Wankend Ljocht


Fan P.Akkerman

Omslachtekening S.V.

De Fryske Bibleteek Nûmer 73Brandenburgh & Co. Snits - 1950

Ynbûn, 20,5x15, 220 siden.


De Fryske Bibleteek - nûmer 74mei stofomslach

In Frou Tofolle


Fan G.Mulder

As nûmer 74 fan De Fryske Bibleteek,

Printe by T.Wever to Frentsjer

Ynbûn mei stofomslach , 21x15, 159 siden.


De Fryske Bibleteek - nûmer 75mei stofomslach

It lân forline


Troch Nyckle J. Haisma

Neilitten wurk [bisoarge fan C. Kramer]

Mei bân- en omslachtekening fan Joh. Mulders

Efteryn in lêzing oer Nyckle Haisma, De iensumens fan de swalker, fan C. Kramer hâlden oan de Skoalle foar Talen op tongersdei de 9e juni 1949 en in Bibliografy
- siden 197-211

As nûmer LXXV fan De Fryske Bibleteek,

Brandenburgh & Co - Snits - 1951

Ynbûn (stofomslach ûntbrekt) , 20x15, 211 siden.
De Fryske Bibleteek - nûmer 76


Folk fan Fryslân


De novelle Obe Palma en inkele Sketsen fan R. Brolsma

Utjown by de sâwntichste jierdei fan de skriuwer

Mei in foarwurd fan de samlers, datearre Blommemoanne 1952


Omslachtekening en bânstimpel fan J. Pander

De Fryske Bibleteek LXXVI

Drukkerij Laverman N.V., Drachten, 1952


Ynbûn, 21x15, 192 siden
De Fryske Bibleteek - nûmer 77
3e printinge 1954
De gouden rider


Fersen fan Rixt, pseud. Hendrika A. van. Dorssen

De Fryske Bibleteek.nu. 77

Fa. J. Kamminga - Dokkum 1952.

Ynnaeid, 23x15,5, 71 siden

1e printinge 1952
(2e printinge)
3e printinge 1954   


De Fryske Bibleteek - nûmer 78ynbûn 20x13,5


Ballade fan Reading Goa
l

Troch Oscar Wilde, yn it Frysk oerbrocht fan Marten Sikkema

Omslachtekening fan Sjoke Valk

As nûmer LXXVII fan De fryske Bibleteek,
útjown by Brandenburgh & Co - Snits - 1953

Ynbûn / paperback, 19x12, 63 siden.

De Fryske Bibleteek - nûmer 79mei stofomslach
Lyoeske

Roman troch J.P.Wiersma


Útjowerij Firma A.J.Osinga -Boalsert

Drukkerij Laverman N.V.Drachten - 1958


Ynbûn mei stofomslach, 21,5x14,5, 281 siden ƒ8.90

Earste Keamerlid Hedrik Algra stelt fragen oer de offisjele Fryske namme ''De Fryske Bibleteek''De Fryske Bibleteek - nûmer 80mei stofomslach

It wurdt skielk wer simmer


Troch Wilhelmine Siefkes

Roman út Eastfryslân

Oarspronkelike titel: ,,Keerlke''
Oersetting út it platdútsk fan Ypk fan der Fear
Untwurp stofomslach en bân: Joh. Mulders

De Fryske Bibleteek nr. LXXX

Drukkerij Laverman N.V. Drachten 1954

Ynbûn mei stofomslach, 21x14, 248 siden ƒ5.90

      

                                       Ek útjown bûten DFB sûnder vignet
    

De Fryske Bibleteek - nûmer 81Twaris fiif


Fersen en sketsen bikroand yn de priisfraech 1954 fan it Rely Jorritsma Founs


De Fryske Bibleteek nr. LXXX

                                                   I
Brandenburgh & Co, Snits

Ynbûn, 19,5x13,5, 98 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 82mei stofomslach

Marpiraten


Troch Sigfrid Siwertz

Oarspronklike tite:  Mãlarpirater.
Ut it Sweeds yn it Frysk oerset fan Marten Sikkema.
Bânûntwerp en stofomslach: Jan van der Bij
Printe by Friesch Dagblad, Ljouwert

De Fryske Bibleteek nr. LXXXII

Utjowerij .Brandenburgh & Co, Snits -1955

Ynbûn mei stofomslach, 19,5x14, 147 siden
De Fryske Bibleteek - nûmer 83mei stofomslach
De striid om Keulen: histoaryske roman ut 'e 8e ieu


Troch A.J. Wijbenga

De Fryske Bibleteek nû. XXXLIII  (??)

By Brandenburgh & Co. to Snits yn 1956

Ynbûn mei stofomslach, , 21x15, 267 sidenDe Fryske Bibleteek - nûmer 84
Mei de pinne helle


De tsien bêste sketsen ût de priisfraech 1955 fan it Rely Jorritsma founs

Troch Sigfrid Siwertz

De Fryske Bibleteek nr. LXXXIVBrandenburgh & Co, Snits

Ynbûn,, 19x13,5, 147 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 85mei stofomslach

De wûnder simmer fan Jurrit Jongema

Troch Sj. van der Schaaf, hjerst 1943

De Fryske Bibleteek nr. LXXXV

Utjown by Brandenburgh & Co, - Snits -1957

Ynbûn mei stofomslach, 19x14, 138 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 86


Finzen en Frij


Fersen fan Sjoerd Spanninga

De Fryske Bibleteek nr. LXXXVI

Utjown by Brandenburgh & Co, - Snits -1957

Paperback, 20,5x15, 71 siden

                                              Ljouwerter Krante 13 febrewaris 1958
    


De Fryske Bibleteek - nûmer 87De reade linnen bân is ferskillend
    


De kimen lizze  to fier

Troch Piter Terpstra

Oerset út it Nederlânsk troch Simke de Haan

Stofomslach; foto F.C.D.Popken

Drukkerij Laverman N.V.Drachten -1958

Ynbûn, 21x14, 198 siden ƒ5,90


De Fryske Bibleteek - nûmer 88 

Dûbele Hael


De fersen en forhalen bikroand yn de Priisfragen 1956 en 1957 fan it Rely Jorritsma Founs

De Fryske Bibleteek nr. 88       

Brandenburgh & Co, Snits

Ynbûn,, 19x13,5, 147 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 89

De Gunnlaugssaga
In moderne âldyslânske leafdeshistoarje


[Gunnlaugs saga Ormstungu ok Ska ́ld-Hrafns]

Troch Gurbe Dykstra, oersetting en ynlieding

De Fryske Bibleteek nû. 89

Drukkerij Laverman N.V., Drachten - 1958.

Ynnaeid, bûn, 19,5x13, 58 siden


 


De Fryske Bibleteek - nûmer 90mei stofomslach

De deade by de libbene

Roman fan Ypk fan der Fear

Untwerp bân en omslach: Anne  Porte

Drukkerij Laverman N.V., Drachten, 1959

Ynbûn mei stofomslach, 22,5x 15, 319 sidenDe Fryske Bibleteek - nûmer 91mei stofomslach

Yn 'e lytse loege


Forhalen fan Anne Wadman foar Hylkje Teatske

De Fryske Bibleteek nû. 91

Drukkerij en uitgeverij Laverman N.V. - Drachten - 1960.

Ynbûn mei stofomslach, 21x14, 134 siden

  Friese Koerier 30 mei 1960

De Fryske Bibleteek - nûmer 92mei stofomslachFan it anker slein

Troch Paulus Akkerman

De Fryske Bibleteek nû. 92

A.J.Osinga N.V. - Boalsert 1960

Ynbûn mei  stofomslach, 20x13,5, 170siden ƒ5,90


                                                                                         


De Fryske Bibleteek - nûmer 93mei stofomslach
 

Doarp oan sé

Troch Hein F. Faber

De Fryske Bibleteek nû. 93

Drukkerij en útjowerij Laverman N.V. Drachten - 1960

Ynbûn mei  stofomslach, 21x14, 183 siden ƒ6,90 De Fryske Bibleteek - nûmer 94mei stofomslach


Ballest oer board!


Troch J. Faber

De Fryske Bibleteek nû. 94

Utjowerij en Drukkerij Laverman N.V. Drachten - 1961

Ynbûn mei  stofomslach, 21x14, 147siden ƒ6,90


De Fryske Bibleteek - nûmer 95mei stofomslach


Ek in minske

Roman fan Ypk fan der Fear

Untwerp bân en omslach: Jan Murk de Vries

De Fryske Bibleteek no. 95

Drukkerij en Utjowerij Laverman N.V. Drachten - 1961

Ynbûn mei stofomslach, 21,55x14, 195 siden
Fan boppesteand boek 95 binne twa ferzjes, de iene mei en de oare sûnder DFB-vignet en nûmer.
Fjierder is alles krekt gelyk, ek it stofomslach

.                       


De Fryske Bibleteek - nûmer 96 

Mantgummer Mjitte


De fersen en forhalen bikroand yn de Priisfragen 1958, 1959 en 1960 fan it Rely Jorritsma Founs

De Fryske Bibleteek nr.968       

A.J.Osinga N.V. Boalsert 1962

Ynbûn,, 19x13,5, 176 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 97mei stofomslach
Ek útjown as paperbackDe oerwinning fan Bjinse Houtsma

Troch Anne Wadman

Untwerp bân en omslach (ûntbrekt hjir): Meinte Walta

De Fryske Bibleteek no. 97 (Yn dit boek stiet gjin nûmer)

A.J.Osinga N.V. Boalsert - 1962

Ynbûn mei stofomslach, 20,5x14, 174 siden ƒ6,90

                   Ek útjown bûten de Fryske Bibleteek

  
Ljouwerter Krante maert 1962De Fryske Bibleteek - nûmer 98


Mei stofomslach
mei stofomslach


Joun, healwei tolven

Roman fan Rink van der Velde

Bân en omslach (ûntbrekt) fan Cor Visser-van der Woude

De Fryske Bibleteek Nû.. 98

Drukkerij en Utjowerij Laverman N.V. Drachten - 1962

Ynbûn, 21x14, 177 sidenEk útjown sûnder DFB-vignet en nûmer

  


De Fryske Bibleteek - nûmer 99
Ek útjown bûten De Fryske Bibleteek, sûnder vignet en nûmer  


Jiskepûster en de Dea

Troch Ann Mari Falk

Oerset út it Sweedsk troch J.H.Brouwer en A.I.Brouwer-Prakke
Omslach fan T.Jansma
Oarspronkelike Sweedske titel: Askungen och Döden

Omslach (ûntbrekt) fan Cor Visser-van der Woude

De Fryske Bibleteek Nû.. 99

Utjowerij N.Miedema & Co. Ljouwert

Paperback 19x13, 183 siden
Ljouwerter Krante 19 oktober 1963
Friese Koerier 15 novimber 1963De Fryske Bibleteek - nûmer 100
Beam en bast

Koartstoarjes fan Fedde Schurer

De Fryske Bibleteek nû. 100

A.J.Osinga - Boalsert - 1963

Paperback, 20x12,5, 161 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 101mei stofomslach

Forliezers

Roman fan Rink van der Velde

Omslach (ûntbrekt) fan Cor Visser-van der Woude

De Fryske Bibleteek Nr. 101

Drukkerij en Utjowerij Laverman N.V. Drachten 1963

Ynbûn 21x14, 176 sidenDe Fryske Bibleteek - nûmer 102

Op it webstee fan Jelle van de Meulen stiet it ien en 't oar oer
dit boek en de útjeften (oanklikke)
Fabryk


Fan Trinus Riemersma Loaijingea, 26 maeije - 25 desimber 1963

De Fryske Bibleteek nû. 102 (1500 fan de 2200 eksimlaren mei it dfb-vignet)

Utjowerij: N.Miedema & Co. Ljouwert 1964

Paperback, 138 siden

FABRIEK - Trinus Riemersma
Vertaling R.Boltendal
Van Ditmar, Amsterdam 1965
6e printinge Fryske Klassiken nr. 14 Koperative Utjowerij - Boalsert 1995. Dr. Ph.H.Breuker en
oaren: Oer skriuwer, boek en útjeften
5e printinge Fabryk - Tr. Riemersma
Koperative Utjouwerij - Ljouwert - 1976
Paperback 138 siden

7e printinge Tr. Riemersma Fabryk Roman -
Uitgever Elikser B.V. Uitgeverij 10-09-2014, ISBN9789089546739 Paperback, 184 siden `
 
Webstee TRESOAR oer de Gysbert Japiks-pryzen (oanklikke)
De Fryske Bibleteek - nûmer 103


Kymgong

Gedichten fan Sjoerd Spanninga

De Fryske Bibleteek Nr. 103

Utjowerij: N.Miedema & Co. Ljouwert 1964 


De Fryske Bibleteek - nûmer 104
De Fiskers fan Hans Kirk
Oersetting Dr. G. Dijkstra

De Fryske Bibleteek - nûmer 105


as in skaed

troch teije brattinga, peaske 1964


ûntwurp omslach murk kuipers

a.j.osinga n.v. - boalsert

paperback 20x13,5, 106 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 106


Floedmerk

fersen fan D.A.Tamminga

Bânûntwerp fan. Johs. Mulders, lay-out Durk van der Ploeg

Drukkerij en Utjowerij Laverman N.V. Drachten 1965

Ynbûn, 24,16, 20x13,5, 123 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 107


ik haw in man stellen

Troch Ype Poortinga

Oan de neitins fan Gondel Wielandt, dy't de famyljeskiednis fan de Sylter Lassens hat

Untwurp omslach J. van der Bij

A.J.Osinga N.V. - Boalsert

Paperback 20x13,5, 119 siden

                                        Ek útjown bûten De Fryske Bibleteek

   De Fryske Bibleteek - nûmer 108

Earste boek: De ropping
Twadde boek: Amsterdam De eerste discipelen
Tredde boek: It eilân fan de silligen
Fjirde boek: Hamburg Yn ballingskip


Eilân fan de silligen

Roman fan Ypk fan der Fear

Bân en omslach fan Anne Porte

Drukkerij en Utjowerij Laverman N.V. Drachten 1966

Ynbûn en paperback 20x13,5, 96 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 109Ynbûn sûnder stofomslach


paperback twa losse dielen, selde omslachdit is it jier I en II

Troch Frederik Manfred - Minneapolis, 17 augustus 1946
(Oarspronkelik publisearre ûnder de namme Feike Feikema)

Yn Fryske oersetting fan Klaes Dylstra

Omslachûntwurp: Meinte Walta (ûntbrekt noch)

Drukkerij en Utjowerij Laverman N.V. Drachten 1966 en 1967

Ynbûn. 21,5x14,5, 658 siden
Paperback 21x14,5, diel I: siden 1-314 siden; diel II: siden 315-658

NB Yn boek 59 stiet CIX, mar dat is in fersin, dat moast LIX wêze.
Dizze boeken ''Dit is it jier'' binne numet 109.

 

 

 

                                     


Foarste boek: Lân fan dream en winske
Twadde boek: De âlde hân glimket                                Tredde boek: De gouden sinne
                               Fjirde boek: De ierde is koartsich


             De Fryske Bibleteek - nûmer 110
Hwerom is de himel swart


Gedichten fan Durk van der Ploeg

De Fryske Bibleteek nû. 110

1987 A.J.Osinga n.v. Boalsert

Paperback, 20x11,5, 64 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 111

Twadde fan Brahms


Troch Tije Brattinga

De Fryske Bibleteek nû. 111

Utjowerij N. Miedema & Co. / Ljouwert - 1967.

Paperback, 19x13,5, 88 siden

                                         De Fryske Bibleteek - nûmer 112


Alde doarps gesichten
(twa dielen)

Troch Oepke Santema

De Fryske Bibleteek  nû.112 en nû.118

Earder publisearre fan 1954 oan't 1960 yn ''It Bolwerk'', orgaen fan it ''Instituut voor Landbouwcoöperatie''

Leeuwarden : N.V. de Handelsdrukkerij van 1874,1968

Ynbûn, 15,5X21,5, 134 siden


 
 
 


De Fryske Bibleteek - nûmer 113In man en in minske

Troch Durk van der Ploeg

Omslachûntwurp fan de skriuwer

Drukkerij en Utjowerij Laverman N.V. Drachten 1968

Paperback 20x13,5, 96 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 114
de souwe treast - forhalen gedichten

fersen en forhalen bikroand yn de priisfragen 1961-1965 fan it Rely Jorritsma Founs

Omslach fan D. v.d. Ploeg

A.J.Osinga n.v. - Boalsert 1969

Paperback 20x13,5, 264 sidenDe Fryske Bibleteek - nûmer 115
De twadde printinge is pas yn 1998 yn 'e rige Fryske Klassiken II: nûmer 3
De bisleine spegel - Autobiografy

Troch Fedde Schurer

De Fryske Bibleteek nû.115

Amsterdam, Moussault's Uitgeverij N.V. - 1969

Paperback, 21x12,5, 160 siden 


De Fryske Bibleteek - by nûmer 115

De beslagen spiegel - Herinneringen

Door Fedde Schurer

Vertaling: Prof. Dr. J.H.Brouwer

Amsterdam, Moussault's Uitgeverij N.V. - 1969

Paperback, 21x12,5, 168 pagina's      


De Fryske Bibleteek - nûmer 116Chamsyn
In Kibboets-forhael


Rink van der Velde In forhael út de Kibboets

Omslachfoto makke troch Albert Venema

De Fryske Bibleteek (nr. 116) Fryske Paperback-rige

Drukkerij en útjowerij Laverman N.V., Drachten - 1969

paperback, 20x13, 103 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 117


Rely-relly 1968


Speechke troch Lolle Nauta, ôfgeand lid fan de Rely-jury

Bydragen fan Meindert Bylsma, Josse de Haen, R. van der Leest, Hannah Ludwig, Tjitte Piebenga, L.C.Jansma, Jan de Vries, Durk van de Ploeg, Ypk fan der Fear en Tiny Mulder.

Foto's: Hommema, Johan J.L.Witteveen, Pieter Doele - Leeuwarder Courant

De Fryske Bibleteek - nûmer 117

Niete, 22x15, 64 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 118


Alde doarps gesichten
(twa dielen)

Troch Oepke Santema

De Fryske Bibleteek  nû.112 en nû.118

Earder publisearre yn ''It Bolwerk'', orgaen fan it ''Instituut voor Landbouwcoöperatie'' fan 1954 oan't 1960

Leeuwarden : N.V. de Handelsdrukkerij van 1874,1968

Paperback oblong, 15,5X21,5, 134 siden 

De Fryske Bibleteek - nûmer 119De Fryske Bibleteek, nû. 119 yn 'e mande mei Trotwaer, dy't dizze Rely-Relly 1969 as nû. 6 oan har lêzers tastjûrt.

© copyright/alle rjochten fan dizze útjefte by de Fryske Bibleteek.


Rely-relly 1969


Bydragen fan Tr. Riemersma, Paulus Akkerman, R.R. van der Leest, Tjitte Piebenga, Durk van der Ploeg, Lyckele Jansma, Hannah Ludwig, Tiny Mulder, Jan de Vries

De Fryske Bibleteek nû. 119

Trotwaer. Jaargang 2. nr.6 Miedema Pers, Leeuwarden 1970

Paperback, 23 cm, 58 siden, 1970

                                       Ljouwerter Krante 2 july 1970

                         


                                     
                                       De Fryske Bibleteek - nûmer 120 
                            


Fedde Schurer
1898-1968

Utjefte fan it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum Ljouwert.

Troch Gerrit Borgers, Freark Dam, Kees Nieuwenhuizen en D.A. Tamminga

Amsterdam : De Bezige Bij, 1971.


De Fryske Bibleteek nû. 120

  • Skriuwers yn byld nû. 3

    Ynnaeid, 24x18,5, 48 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 121


Hwer hast it wei?


Troch Tiny Mulder

Petearen mei tolve fryske skriuwers: Theun de Vries, Ypk fan der Fear, Douwe Tamminga, Ype Poortinga, Jo Smit, Jan Wybenga, Anne Wadman, Freark Dam, Hessel Miedema, Durk van der Ploeg, Rink van der Velde en Trinus Riemersma.

De Fryske Bibleteek nû. 121

Utjown mei stipe fan It Fryske Utjefte Fûns

Utjowerij Laverman oan de Noarderkade to Drachten 1971

Paperback, 20,5x13,5, 288 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 122


Ek útjown sûnder DFB-nûmer (en ISBN-nûmer)De dei is forroun

Troch Piter Terpstra


Miedema Pers - Ljouwert - 1972

Paperback 19x13,5, 133 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 123


  
  


RYMENUNRYM


Frysk Skriuwersalmanak 1972

De Fryske Bibleteek nû. 123

Paperback 22x11, 143 siden

De Fryske Bibleteek - nûmer 124Op 'e literaire toer

Troch Hessel Miedema

Copyright 1973: Hessel Miedema, Amsterdam
Utjown mei stipe fan it Fryske Utjefte Fûns

Bolswert Koprative Utjowerij 1973

Paperback 20x12,  183 siden

Utjown sawol mei as sûnder DFB-nûmer, fierder alhiel gelyk:

   

Ek ynbûn útjown, bûten De Fryske Bibleteek

   


De Fryske Bibleteek - nûmer 125

 
Doe 't Hitler hjir baes wie

In rige (sels)stúdzjes fan M.H.Castelein

Foto omslach: binnenpleats Ljouwerter finzenis.

Utjown mei stipe fan it ''Instituut Landbouwcoöpertie in Friesland''.

De Terp, Ljouwert - 1974

Paperback 21,5-14,5 - 99 siden


De Fryske Bibleteek - nûmer 126


           Mei lange trêdden

                Forhalen út de Fryske literatuer

                Sammele troch Dr. Ype Poortinga

                Omslach: Durk van der Ploeg

               De Fryske Bibleteek Nr. 126

               A.F.U.K en Fryske Akademy, Ljouwert - 1974

                Paperback, 21x13,5,  215 siden

  Wer twa edysjes, allinnich omslach en titelsiden hwat oars

  

 
  


De Fryske Bibleteek - nûmer 127Hillige Minke


Roman troch Margryt Poortstra

Boalsert : A.J. Osinga, [1975]

Ynbûn, 20,5x13, 206 sidenDe Fryske Bibleteek - nûmer 128mei stofomslach


It lân is uzes meielkoar

In samling skôgings troch R.W. van Tuinen

Tekeningen Dr. J.J.Spahr van der Hoek
Typografie en omslach: Durk van der Ploeg

bv Friese Pers Louwert / Leewarden

Ynbûn met stofomlach, 21,5x13, 127 siden