J

U                             
De Fryske Bibleteek
Untwerp Johan Dijkstra


nei de KFFB

    
         De Fryske Bibleteek
                1923 - 1979


Utsein de tinkboeken en de thússide fan de KFFB en it kostlik boekje Ut it huodsje fan Frou Rienks fan Jant ven der Weg oer Us Frysk Berneboek binne der hast gjin oersichten fan al dy moaie rigen Fryske boeken foar jong en âld dy't der yn 'e rin fan de tiid útjûn binne.
Om't it ynternet him tige goed lient foar sokke oersichten en moaie thússiden mei net al te folle lêzerij is it plan om in eigen side oer De Fryske Bibleteek 1923-1979 en dêrby in tal fan oare rigen fan belang no oan 'e útwurking ta. Yn 't foarst is it ien en oar noch yn opbou en faaks komt der noch wol fan alles by. As de rigen sa njonkenlytsen aardich folslein dokumintearre reitsje soe ik graach oanfollings ûntfange fan wa’t noch wat nijs hat. Yn 't foar fêst tige tank dêrfoar.

Andries Hibma
Hauwert (NH), novimber 2018.


thús 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
  


 

      


.